Equity MRK
Aditya Birla SL Equity Hybrid '95 Fund (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  748.76   Aditya Birla SL Equity Hybrid '95 Fund (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  141.65   Aditya Birla SL Tax Relief '96 (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  158.64   Aditya Birla SL Cash Manager (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  419.5255   Aditya Birla SL Equity Fund (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  708.33   Aditya Birla SL Equity Fund (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  104.23   Aditya Birla SL Banking & PSU Debt Fund (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  51.0714   Aditya Birla SL Banking & PSU Debt Fund (Div-W) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.0187   Aditya Birla SL Short Term Fund (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  66.3412   Aditya Birla SL Monthly Income (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  66.7807   Aditya Birla SL Monthly Income (Div-M) as on [Friday, May 25, 2018] :  12.6177   Aditya Birla SL Digital India Fund (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  50.36   Aditya Birla SL Digital India Fund (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  22.47   Aditya Birla SL Cash Plus - Retail (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  456.0844   Aditya Birla SL Cash Plus - Inst (Div-D) as on [Friday, May 25, 2018] :  108.023   Aditya Birla SL Tax Plan (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  93.89   Aditya Birla SL Govt Securities Fund (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  47.9002   Aditya Birla SL Govt Securities Fund (Div-Q) as on [Friday, May 25, 2018] :  9.9551   Aditya Birla SL Const Maturity 10Y Gilt (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  48.8136   Aditya Birla SL Const Maturity 10Y Gilt (Div-Q) as on [Friday, May 25, 2018] :  11.638   Aditya Birla SL Income Plus (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  75.1066   Aditya Birla SL Income Plus (Div-Q) as on [Friday, May 25, 2018] :  12.2576   Aditya Birla SL India Opport Fund - (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  164.06   Aditya Birla SL India Opport Fund - (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  30.54   Aditya Birla SL MNC Fund - (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  167.57   Aditya Birla SL MNC Fund - (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  744.39   Aditya Birla SL Monthly Income (Div-Q) as on [Friday, May 25, 2018] :  12.2638   Aditya Birla SL Advantage Fund (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  101.08   Aditya Birla SL Balanced Advantage Fund (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  20.96   Aditya Birla SL Balanced Advantage Fund (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  50.11   Aditya Birla SL Cash Manager (Div-W) as on [Friday, May 25, 2018] :  100.2793   Aditya Birla SL MIP (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  45.2296   Aditya Birla SL MIP (Div-M) as on [Friday, May 25, 2018] :  11.7873   Aditya Birla SL Advantage Fund (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  413.35   Aditya Birla SL Savings Fund - Retail (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  332.4947   Aditya Birla SL Short Term Fund (Div-M) as on [Friday, May 25, 2018] :  11.4333   Aditya Birla SL Treasury Optimizer - Ret (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  331.8474   Aditya Birla SL Frontline Equity Fund (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  215.21   Aditya Birla SL Midcap Fund - (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  306.67   Aditya Birla SL Midcap Fund - (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  35.8   Aditya Birla SL Index Fund (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  103.5482   Aditya Birla SL Index Fund (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  12.1762   Aditya Birla SL Frontline Equity Fund (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  27.08   Aditya Birla SL Dividend Yield Fund (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  169.43   Aditya Birla SL Dividend Yield Fund (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  15.59   Aditya Birla SL Cash Manager - Inst (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  294.1458   Aditya Birla SL Cash Manager - Inst (Div-W) as on [Friday, May 25, 2018] :  100.2794   Aditya Birla SL Savings Fund - Regular (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  343.6228   Aditya Birla SL Short Term Opportunities (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  28.7816   Aditya Birla SL Cash Plus - Inst (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  468.0367   Aditya Birla SL Cash Plus - Retail (Div-D) as on [Friday, May 25, 2018] :  163.694   Aditya Birla SL Short Term Opportunities (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  16.0585   Aditya Birla SL Floating Rate - STP-Retail(G) as on [Friday, May 25, 2018] :  287.6547   Aditya Birla SL Floating Rate - LTP-Retail(G) as on [Friday, May 25, 2018] :  309.0282   Aditya Birla SL Floating Rate - STP-Retail(Div-W) as on [Friday, May 25, 2018] :  103.8803   Aditya Birla SL Cash Manager - Inst (Div-D) as on [Friday, May 25, 2018] :  100.0002   Aditya Birla SL Tax Savings Fund (G) as on [Friday, May 18, 2018] :  72.56   Aditya Birla SL Tax Savings Fund (D) as on [Friday, May 18, 2018] :  33.68   Aditya Birla SL Tax Savings Fund (Bonus) as on [Friday, May 18, 2018] :  72.66   Aditya Birla SL Cash Plus - (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  281.052   Aditya Birla SL Cash Plus - (Div-D) as on [Friday, May 25, 2018] :  100.195   Aditya Birla SL Cash Plus - Inst (Div-W) as on [Friday, May 25, 2018] :  108.068   Aditya Birla SL MIP II - Savings 5 (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  33.4607   Aditya Birla SL MIP II - Savings 5 (Div-M) as on [Friday, May 25, 2018] :  13.0074   Aditya Birla SL Regular Savings Fund (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  38.2414   Aditya Birla SL Regular Savings Fund (Div-M) as on [Friday, May 25, 2018] :  14.8333   Aditya Birla SL Regular Savings Fund (Payment) as on [Friday, May 25, 2018] :  38.2414   Aditya Birla SL Cash Plus - (Div-W) as on [Friday, May 25, 2018] :  100.225   Aditya Birla SL Dynamic Bond Fund - Reg (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  29.7503   Aditya Birla SL Dynamic Bond Fund - Reg (Div-Q) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.0539   Aditya Birla SL Floating Rate - STP-Retail(Div-D) as on [Friday, May 25, 2018] :  100.015   Aditya Birla SL India GenNext Fund (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  23.16   Aditya Birla SL India GenNext Fund (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  78.67   Aditya Birla SL Focused Equity Fund (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  56.3069   Aditya Birla SL Focused Equity Fund (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  15.3438   Aditya Birla SL Floating Rate - STP - (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  233.4215   Aditya Birla SL Floating Rate - STP - (Div-D) as on [Friday, May 25, 2018] :  100.02   Aditya Birla SL Floating Rate - STP - (Div-W) as on [Friday, May 25, 2018] :  100.2065   Aditya Birla SL Infrastructure Fund - (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  34.18   Aditya Birla SL Infrastructure Fund - (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  14.87   Aditya Birla SL Asset Allocator Multi FoF (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  28.1481   Aditya Birla SL Asset Allocator Multi FoF (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  25.9193   Aditya Birla SL Tax Plan (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  39   Aditya Birla SL Active Debt Multi-Mgr FoF (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  23.2634   Aditya Birla SL Active Debt Multi-Mgr FoF (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  14.5878   Aditya Birla SL Small Cap Fund (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  40.7577   Aditya Birla SL Small Cap Fund (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  25.9424   Aditya Birla SL Floating Rate - LTP-Retail(Div-W) as on [Friday, May 25, 2018] :  100.243   Aditya Birla SL Savings Fund - Retail (Div-W) as on [Friday, May 25, 2018] :  100.2172   Aditya Birla SL Savings Fund - Regular (Div-D) as on [Friday, May 25, 2018] :  100.2117   Aditya Birla SL Savings Fund - Regular (Div-W) as on [Friday, May 25, 2018] :  100.2173   Aditya Birla SL Treasury Optimizer - Ret (Div-Q) as on [Friday, May 25, 2018] :  105.7727   Aditya Birla SL Interval Income-Qrtly-Sr.I(G) as on [Friday, May 25, 2018] :  22.7277   Aditya Birla SL Interval Income-Qrtly-Sr.I(D) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.0052   Aditya Birla SL Interval Income-Qrtly-Sr.I-Inst(G) as on [Tuesday, February 23, 2016] :  16.0174   Aditya Birla SL Interval Income-Qrtly-Sr.I-Inst(D) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.0052   Aditya Birla SL Inter Equity - Plan A (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  19.6417   Aditya Birla SL Inter Equity - Plan A (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  14.4846   Aditya Birla SL Inter Equity - Plan B (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  18.291   Aditya Birla SL Inter Equity - Plan B (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  15.2411   Aditya Birla SL Global Real Estate Fund (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  18.0958   Aditya Birla SL Global Real Estate Fund (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  18.1067   Aditya Birla SL Special Situations Fund (G) as on [Friday, May 18, 2018] :  25.707   Aditya Birla SL Special Situations Fund (D) as on [Friday, May 18, 2018] :  17.7727   Aditya Birla SL Qrtly Interval - Sr.IV (G) as on [Thursday, December 28, 2017] :  21.3453   Aditya Birla SL Qrtly Interval - Sr.IV (D) as on [Thursday, December 28, 2017] :  10   Aditya Birla SL Pure Value Fund (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  59.8537   Aditya Birla SL Pure Value Fund (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  27.2923   Aditya Birla SL Tax Relief '96 (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  31.16   Aditya Birla SL Treasury Optimizer - (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  221.0627   Aditya Birla SL Treasury Optimizer - (Dividend) as on [Friday, May 25, 2018] :  149.7143   Aditya Birla SL Treasury Optimizer - (Div-Q) as on [Friday, May 25, 2018] :  103.1486   Aditya Birla SL Savings Fund - Retail (Div-D) as on [Friday, May 25, 2018] :  100.0002   Aditya Birla SL Global Commodities Fund (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  13.7817   Aditya Birla SL Global Commodities Fund (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  13.7851   Aditya Birla SL CEF - Global Agri Plan (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  23.6729   Aditya Birla SL CEF - Global Agri Plan (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  16.7913   Aditya Birla SL Treasury Optimizer - (Div-M) as on [Friday, May 25, 2018] :  104.9327   Aditya Birla SL Treasury Optimizer - Ret (Div-M) as on [Friday, May 25, 2018] :  104.7959   Aditya Birla SL Dynamic Bond Fund - Reg (Div-M) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.4637   Aditya Birla SL Income Plus (Displine Advant Plan) as on [Friday, May 25, 2018] :  18.9484   Aditya Birla SL Short Term Fund (DAP) as on [Friday, May 25, 2018] :  20.4206   Aditya Birla SL Floating Rate - LTP - (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  213.6617   Aditya Birla SL Floating Rate - LTP - (Div-W) as on [Friday, May 25, 2018] :  100.2429   Aditya Birla SL Medium Term Plan (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  21.96   Aditya Birla SL Medium Term Plan (Div-H) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.9442   Aditya Birla SL Dynamic Bond Fund(Displine Advat) as on [Friday, May 25, 2018] :  20.5796   Aditya Birla SL Medium Term Plan (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  13.9045   Aditya Birla SL Medium Term Plan (Div-Q) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.2522   Aditya Birla SL Medium Term Plan - Inst (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  21.3197   Aditya Birla SL Treasury Optimizer (Discp Advat) as on [Friday, May 25, 2018] :  205.0277   Aditya Birla SL Savings Fund (Discpln Advt Plan) as on [Friday, May 25, 2018] :  196.6043   Aditya Birla SL Cash Plus (Discpln Advats Plan) as on [Friday, May 25, 2018] :  188.9164   Aditya Birla SL Arbitrage Fund (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  17.9978   Aditya Birla SL Arbitrage Fund (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.8161   Aditya Birla SL Short Term Opportunities (Div-Q) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.1294   Aditya Birla SL India Reforms Fund (G) as on [Friday, May 18, 2018] :  19.68   Aditya Birla SL India Reforms Fund (D) as on [Friday, May 18, 2018] :  13.92   Aditya Birla SL Cash Manager (Div-D)(Reinvest) as on [Friday, May 25, 2018] :  100.2307   Aditya Birla SL Floating Rate - LTP - (Div-D) as on [Friday, May 25, 2018] :  100.6916   Aditya Birla SL FP FoF - Conservative (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  17.5776   Aditya Birla SL FP FoF - Conservative (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  15.9938   Aditya Birla SL FP FoF - Prudent (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  19.1984   Aditya Birla SL FP FoF - Prudent (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  17.2193   Aditya Birla SL FP FoF - Aggressive (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  21.8872   Aditya Birla SL FP FoF - Aggressive (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  20.0348   Aditya Birla SL Gold ETF as on [Friday, May 25, 2018] :  2951.9568   Aditya Birla SL Nifty ETF as on [Friday, May 25, 2018] :  113.4626   Aditya Birla SL Cash Plus - (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  117.6031   Aditya Birla SL Gold Fund (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  9.9275   Aditya Birla SL Gold Fund (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  9.926   Aditya Birla SL Active Debt Multi-Mgr FoF-Dir (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  23.833   Aditya Birla SL Asset Allocator Multi FoF-Dir (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  14.0738   Aditya Birla SL Balanced Advantage Fund-Dir (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  52.41   Aditya Birla SL FP FoF - Aggressive - Direct (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  22.6471   Aditya Birla SL FP FoF - Conservative - Direct (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  18.0708   Aditya Birla SL FP FoF - Prudent - Direct (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  19.7087   Aditya Birla SL Global Commodities Fund - Dir (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  13.9334   Aditya Birla SL Global Real Estate Fund - Dir (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  18.5452   Aditya Birla SL Tax Savings Fund - Direct (G) as on [Friday, May 18, 2018] :  74.58   Aditya Birla SL Active Debt Multi-Mgr FoF-Dir (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  14.9194   Aditya Birla SL Asset Allocator Multi FoF-Dir (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  13.4137   Aditya Birla SL Balanced Advantage Fund-Dir (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  21.97   Aditya Birla SL FP FoF - Aggressive - Direct (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  20.7412   Aditya Birla SL FP FoF - Conservative - Direct (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  12.2612   Aditya Birla SL FP FoF - Prudent - Direct (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  17.8658   Aditya Birla SL Global Commodities Fund - Dir (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  12.3235   Aditya Birla SL Global Real Estate Fund - Dir (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  18.5619   Aditya Birla SL Tax Savings Fund - Direct (Bonus) as on [Tuesday, April 10, 2018] :  74.42   Aditya Birla SL Tax Savings Fund - Direct (D) as on [Friday, May 18, 2018] :  34.5   Aditya Birla SL Equity Hybrid '95 Fund-Direct (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  208.48   Aditya Birla SL Equity Hybrid '95 Fund-Direct (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  792   Aditya Birla SL Advantage Fund - Direct (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  127.84   Aditya Birla SL Advantage Fund - Direct (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  431.98   Aditya Birla SL Cash Manager - Direct (Div-D)(Rei) as on [Friday, May 25, 2018] :  100.0002   Aditya Birla SL Cash Manager - Direct (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  438.6095   Aditya Birla SL Cash Manager - Direct (Div-W) as on [Friday, May 25, 2018] :  100.3213   Aditya Birla SL Cash Plus - Direct (Div-D) as on [Friday, May 25, 2018] :  100.195   Aditya Birla SL Cash Plus - Direct (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  282.1816   Aditya Birla SL Cash Plus - Direct (Div-W) as on [Friday, May 25, 2018] :  100.225   Aditya Birla SL CEF - Global Agri Plan-Direct (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  17.2055   Aditya Birla SL CEF - Global Agri Plan-Direct (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  24.2119   Aditya Birla SL Dividend Yield Fund - Direct (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  25.42   Aditya Birla SL Dividend Yield Fund - Direct (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  176.71   Aditya Birla SL Dynamic Bond Fund - Dir (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  30.6352   Aditya Birla SL Dynamic Bond Fund - Dir (Div-M) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.6725   Aditya Birla SL Dynamic Bond Fund - Dir (Div-Q) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.0919   Aditya Birla SL Arbitrage Fund - Dir (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  18.516   Aditya Birla SL Equity Fund - Direct (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  130.9   Aditya Birla SL Equity Fund - Direct (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  744.31   Aditya Birla SL Floating Rate - LTP - Dir (Div-D) as on [Friday, May 25, 2018] :  100.066   Aditya Birla SL Floating Rate - LTP - Dir (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  216.3106   Aditya Birla SL Floating Rate - LTP - Dir (Div-W) as on [Friday, May 25, 2018] :  100.2531   Aditya Birla SL Floating Rate - STP - Dir (Div-D) as on [Friday, May 25, 2018] :  100.02   Aditya Birla SL Floating Rate - STP - Dir (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  234.3894   Aditya Birla SL Floating Rate - STP - Dir (Div-W) as on [Friday, May 25, 2018] :  100.2091   Aditya Birla SL Frontline Equity Fund - Direct (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  50.51   Aditya Birla SL Frontline Equity Fund - Direct (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  226.38   Aditya Birla SL Govt Securities Fund-Dir (Div-Q) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.1718   Aditya Birla SL Govt Securities Fund-Dir (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  49.2096   Aditya Birla SL Const Maturity 10Y Gilt-Dir(Div-Q) as on [Friday, May 25, 2018] :  9.932   Aditya Birla SL Const Maturity 10Y Gilt-Dir (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  49.225   Aditya Birla SL Gold Fund - Direct (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.0618   Aditya Birla SL Gold Fund - Direct (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.0645   Aditya Birla SL Income Plus - Dir (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  78.0504   Aditya Birla SL Income Plus - Dir (Div-Q) as on [Friday, May 25, 2018] :  12.8193   Aditya Birla SL Index Fund - Direct (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  12.3481   Aditya Birla SL Index Fund - Direct (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  103.9202   Aditya Birla SL India GenNext Fund - Direct (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  27.1   Aditya Birla SL India GenNext Fund - Direct (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  82.99   Aditya Birla SL India Opport Fund - Direct (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  42.27   Aditya Birla SL India Opport Fund - Direct (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  170.07   Aditya Birla SL India Reforms Fund - Direct (D) as on [Friday, May 18, 2018] :  20.49   Aditya Birla SL India Reforms Fund - Direct (G) as on [Friday, May 18, 2018] :  20.46   Aditya Birla SL Infrastructure Fund - Direct (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  21.98   Aditya Birla SL Infrastructure Fund - Direct (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  35.59   Aditya Birla SL Inter Equity - Plan A-Direct (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  20.216   Aditya Birla SL Inter Equity - Plan A-Direct (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  20.2007   Aditya Birla SL Inter Equity - Plan B-Direct (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  17.4024   Aditya Birla SL Inter Equity - Plan B-Direct (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  18.823   Aditya Birla SL Medium Term Plan - Direct (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  14.4473   Aditya Birla SL Medium Term Plan - Direct (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  22.7276   Aditya Birla SL Medium Term Plan - Direct (Div-H) as on [Friday, May 25, 2018] :  11.3268   Aditya Birla SL Medium Term Plan - Direct (Div-Q) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.3968   Aditya Birla SL Midcap Fund - Direct (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  54.26   Aditya Birla SL Midcap Fund - Direct (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  320.74   Aditya Birla SL MIP - Direct (Div-M) as on [Friday, May 25, 2018] :  13.238   Aditya Birla SL MIP - Direct (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  46.7687   Aditya Birla SL MIP II - Savings 5 - Dir (Div-M) as on [Friday, May 25, 2018] :  13.8346   Aditya Birla SL MIP II - Savings 5 - Dir (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  34.4078   Aditya Birla SL MIP II - Savings 5 - Dir (Payment) as on [Friday, May 25, 2018] :  34.4078   Aditya Birla SL Regular Savings Fund-Dir (Div-M) as on [Friday, May 25, 2018] :  21.3973   Aditya Birla SL Regular Savings Fund-Dir (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  40.1615   Aditya Birla SL Regular Savings Fund-Dir (Payment) as on [Friday, May 25, 2018] :  40.1615   Aditya Birla SL MNC Fund - Direct (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  265.44   Aditya Birla SL MNC Fund - Direct (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  782.68   Aditya Birla SL Monthly Income - Direct (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  69.3913   Aditya Birla SL Monthly Income - Direct (Div-Q) as on [Friday, May 25, 2018] :  13.0883   Aditya Birla SL Digital India Fund - Direct (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  52.41   Aditya Birla SL Pure Value Fund - Direct (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  62.8491   Aditya Birla SL Savings Fund - Direct (Div-D) as on [Friday, May 25, 2018] :  100.0002   Aditya Birla SL Savings Fund - Direct (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  345.7125   Aditya Birla SL Savings Fund - Direct (Div-W) as on [Friday, May 25, 2018] :  100.2265   Aditya Birla SL Short Term Fund - Direct (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  66.7264   Aditya Birla SL Short Term Fund - Direct (Div-M) as on [Friday, May 25, 2018] :  11.4799   Aditya Birla SL Short Term Opport - Direct (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  16.5395   Aditya Birla SL Short Term Opport - Direct (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  29.6752   Aditya Birla SL Short Term Opport - Direct (Div-Q) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.3578   Aditya Birla SL Small Cap Fund - Direct (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  41.5022   Aditya Birla SL Small Cap Fund - Direct (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  42.8415   Aditya Birla SL Special Situations Fund-Direct (D) as on [Friday, May 18, 2018] :  23.8078   Aditya Birla SL Special Situations Fund-Direct (G) as on [Friday, May 18, 2018] :  26.5916   Aditya Birla SL Tax Plan - Direct (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  135.56   Aditya Birla SL Tax Plan - Direct (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  41.18   Aditya Birla SL Tax Relief '96 - Direct (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  225.41   Aditya Birla SL Tax Relief '96 - Direct (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  32.68   Aditya Birla SL Focused Equity Fund - Direct (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  33.806   Aditya Birla SL Focused Equity Fund - Direct (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  59.3464   Aditya Birla SL Treasury Optimizer - Dir (Div-M) as on [Friday, May 25, 2018] :  106.274   Aditya Birla SL Treasury Optimizer - Dir (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  142.2487   Aditya Birla SL Treasury Optimizer - Dir (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  224.1137   Aditya Birla SL Treasury Optimizer - Dir (Div-Q) as on [Friday, May 25, 2018] :  104.3547   Aditya Birla SL Banking & PSU Debt Fund-Dir(G) as on [Friday, May 25, 2018] :  52.5973   Aditya Birla SL Banking & PSU Debt Fund-Dir(Div-W) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.5289   Aditya Birla SL Monthly Income - Direct (Div-M) as on [Friday, May 25, 2018] :  13.8402   Aditya Birla SL Digital India Fund - Direct (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  26.87   Aditya Birla SL Pure Value Fund - Direct (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  44.0243   Aditya Birla SL Interval Income-Qrtly-Sr.I-Dir (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.0053   Aditya Birla SL Interval Income-Qrtly-Sr.I-Dir (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  22.7687   Aditya Birla SL IIF - Annual Plan V (G) as on [Monday, November 13, 2017] :  14.3904   Aditya Birla SL IIF - Annual Plan V-Dir (G) as on [Monday, November 13, 2017] :  14.3979   Aditya Birla SL IIF - Annual Plan V-Dir (D) as on [Monday, November 13, 2017] :  10   Aditya Birla SL Cash Plus - Direct (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  153.2039   Aditya Birla SL Qrtly Interval - Sr.IV-Dir (G) as on [Thursday, December 28, 2017] :  21.3452   Aditya Birla SL Qrtly Interval - Sr.IV-Dir (D) as on [Tuesday, June 30, 2015] :  10   Aditya Birla SL IIF - Annual Plan IX (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  14.5017   Aditya Birla SL IIF - Annual Plan IX (Div-Q) as on [Monday, August 14, 2017] :  10   Aditya Birla SL IIF - Annual Plan IX (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.4791   Aditya Birla SL IIF - Annual Plan IX-Dir (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  14.5424   Aditya Birla SL IIF - Annual Plan IX-Dir (Div-Q) as on [Tuesday, August 05, 2014] :  10   Aditya Birla SL IIF - Annual Plan IX-Dir (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.481   Aditya Birla SL Arbitrage Fund - Dir (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  11.073   Aditya Birla SL FTP - Series HL (G) as on [Tuesday, August 22, 2017] :  14.0562   Birla Sun Life FTP - Series HL (Div-Q) as on [Thursday, August 21, 2014] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series HL (D) as on [Tuesday, August 22, 2017] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series HL - Direct (G) as on [Tuesday, August 22, 2017] :  14.0861   Birla Sun Life FTP - Series HL - Direct (Div-Q) as on [Thursday, August 21, 2014] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series HL - Direct (D) as on [Tuesday, August 22, 2017] :  10   Aditya Birla SL IIF - Annual Plan X (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  14.5438   Aditya Birla SL IIF - Annual Plan X (Div-Q) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.3747   Aditya Birla SL IIF - Annual Plan X (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.433   Aditya Birla SL IIF - Annual Plan X - Dir (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  14.5661   Aditya Birla SL FTP - Series HS (G) as on [Thursday, September 07, 2017] :  14.067   Aditya Birla SL FTP - Series HS (Div-Q) as on [Thursday, September 07, 2017] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series HS (D) as on [Tuesday, September 06, 2016] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series HS - Direct (G) as on [Thursday, September 07, 2017] :  14.1198   Aditya Birla SL FTP - Series HS - Direct (Div-Q) as on [Thursday, September 04, 2014] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series HS - Direct (D) as on [Thursday, September 04, 2014] :  10   Aditya Birla SL Short Term Fund - Direct (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  12.43   Aditya Birla SL Short Term Fund (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  11.6397   Aditya Birla SL FTP - Series IY (G) as on [Thursday, April 12, 2018] :  14.1507   Aditya Birla SL FTP - Series IY (Div-Q) as on [Thursday, April 12, 2018] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series IY (D) as on [Thursday, April 12, 2018] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series IY - Direct (G) as on [Thursday, April 12, 2018] :  14.2999   Aditya Birla SL FTP - Series IY - Direct (Div-Q) as on [Thursday, April 09, 2015] :  10   Aditya Birla SL Banking&Financial Services (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  28.06   Aditya Birla SL Banking&Financial Services (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  17.69   Aditya Birla SL Banking&Financial Services-Dir(G) as on [Friday, May 25, 2018] :  29.3   Aditya Birla SL Banking&Financial Services-Dir(D) as on [Friday, May 25, 2018] :  22.28   Aditya Birla SL FTP - Series JA (G) as on [Monday, November 28, 2016] :  12.8115   Aditya Birla SL FTP - Series JA - Direct (G) as on [Wednesday, November 29, 2017] :  15.4334   Aditya Birla SL FTP - Series JA - Direct (D) as on [Thursday, November 27, 2014] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series JX (G) as on [Monday, April 09, 2018] :  13.9925   Aditya Birla SL FTP - Series JX (D) as on [Monday, April 06, 2015] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series JX - Direct (G) as on [Monday, April 09, 2018] :  14.0931   Aditya Birla SL FTP - Series KE (G) as on [Tuesday, April 10, 2018] :  13.9612   Aditya Birla SL FTP - Series KE (Div-Q) as on [Tuesday, April 07, 2015] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series KE (D) as on [Tuesday, April 07, 2015] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series KE - Direct (G) as on [Tuesday, April 10, 2018] :  14.0619   Aditya Birla SL FTP - Series KE - Direct (Div-Q) as on [Tuesday, April 07, 2015] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series KE - Direct (D) as on [Tuesday, April 07, 2015] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series KH (G) as on [Tuesday, April 10, 2018] :  13.9121   Aditya Birla SL FTP - Series KH (Div-Q) as on [Tuesday, April 10, 2018] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series KH (D) as on [Tuesday, April 07, 2015] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series KH - Direct (G) as on [Tuesday, April 10, 2018] :  14.0389   Aditya Birla SL FTP - Series KH - Direct (D) as on [Tuesday, April 07, 2015] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series KJ (G) as on [Wednesday, April 11, 2018] :  13.8974   Aditya Birla SL FTP - Series KJ (Div-Q) as on [Wednesday, April 08, 2015] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series KJ (D) as on [Wednesday, April 11, 2018] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series KJ - Direct (G) as on [Wednesday, April 11, 2018] :  14.0138   Aditya Birla SL FTP - Series KO (G) as on [Monday, April 16, 2018] :  13.8961   Aditya Birla SL FTP - Series KO (Div-Q) as on [Monday, April 13, 2015] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series KO (D) as on [Monday, April 16, 2018] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series KO - Direct (G) as on [Monday, April 16, 2018] :  13.9927   Aditya Birla SL FTP - Series KO - Direct (Div-Q) as on [Monday, April 16, 2018] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series KP (G) as on [Wednesday, April 18, 2018] :  13.8721   Aditya Birla SL FTP - Series KP (D) as on [Wednesday, April 15, 2015] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series KP - Direct (G) as on [Wednesday, April 18, 2018] :  14.0054   Aditya Birla SL FTP - Series KP - Direct (D) as on [Wednesday, April 15, 2015] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series KW (G) as on [Monday, April 09, 2018] :  13.7839   Aditya Birla SL FTP - Series KW (Div-Q) as on [Monday, April 09, 2018] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series KW (D) as on [Monday, April 06, 2015] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series KW - Direct (G) as on [Monday, April 09, 2018] :  13.8643   Aditya Birla SL FTP - Series KW - Direct (D) as on [Monday, April 06, 2015] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series KX (G) as on [Monday, April 09, 2018] :  13.8022   Aditya Birla SL FTP - Series KX (Div-Q) as on [Monday, April 06, 2015] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series KX (D) as on [Monday, April 09, 2018] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series KX - Direct (G) as on [Monday, April 09, 2018] :  13.8432   Aditya Birla SL FTP - Series KX - Direct (D) as on [Monday, April 06, 2015] :  10   Birla Sun Life CPO Fund - Series 21 (G) as on [Thursday, June 15, 2017] :  12.2309   Aditya Birla SL Emerging Leaders Fund-Sr.3 (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  9.48   Aditya Birla SL Emerging Leaders Fund-Sr.3-Dir(G) as on [Friday, May 25, 2018] :  16.27   Aditya Birla SL Emerging Leaders Fund-Sr.3-Dir(D) as on [Friday, May 25, 2018] :  9.51   Aditya Birla SL Emerging Leaders Fund-Sr.3 (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  15.99   Aditya Birla SL Emerging Leaders Fund-Sr.4 (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  16.42   Aditya Birla SL Emerging Leaders Fund-Sr.4 (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  9.4   Aditya Birla SL Emerging Leaders Fund-Sr.4-Dir(D) as on [Friday, May 25, 2018] :  9.42   Aditya Birla SL Emerging Leaders Fund-Sr.4-Dir(G) as on [Friday, May 25, 2018] :  16.66   Aditya Birla SL CPO Fund - Series 22 (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  12.6008   Aditya Birla SL CPO Fund - Series 22 - Direct (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  13.2355   Aditya Birla SL FTP - Series LU (G) as on [Monday, August 28, 2017] :  12.8517   Aditya Birla SL FTP - Series LU (Div-Q) as on [Monday, August 28, 2017] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series LU (D) as on [Monday, August 28, 2017] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series LU - Direct (G) as on [Monday, August 28, 2017] :  12.9285   Aditya Birla SL FTP - Series LU - Direct (Div-Q) as on [Monday, August 28, 2017] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series LU - Direct (D) as on [Monday, August 28, 2017] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series LV (G) as on [Wednesday, September 06, 2017] :  12.899   Aditya Birla SL FTP - Series LV (Div-Q) as on [Wednesday, September 06, 2017] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series LV (D) as on [Wednesday, September 06, 2017] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series LV - Direct (G) as on [Wednesday, September 06, 2017] :  12.9269   Aditya Birla SL FTP - Series LV - Direct (Div-Q) as on [Wednesday, September 06, 2017] :  10   Aditya Birla SL CPO Fund - Series 23 (G) as on [Wednesday, September 20, 2017] :  12.0297   Aditya Birla SL CPO Fund - Series 23 - Direct (G) as on [Wednesday, September 20, 2017] :  12.5492   Aditya Birla SL FTP - Series LX (G) as on [Wednesday, September 27, 2017] :  12.9063   Aditya Birla SL FTP - Series LX (Div-Q) as on [Wednesday, September 27, 2017] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series LX (D) as on [Tuesday, September 26, 2017] :  12.9043   Aditya Birla SL FTP - Series LX - Direct (G) as on [Wednesday, September 27, 2017] :  12.9407   Aditya Birla SL FTP - Series LX - Direct (D) as on [Tuesday, September 26, 2017] :  12.9396   Aditya Birla SL Focused Equity Fund-Sr.3 (G) as on [Wednesday, November 01, 2017] :  13.33   Aditya Birla SL Focused Equity Fund-Sr.3 (D) as on [Wednesday, November 01, 2017] :  10   Aditya Birla SL Focused Equity Fund-Sr.3-Dir (G) as on [Wednesday, November 01, 2017] :  13.72   Aditya Birla SL Focused Equity Fund-Sr.3-Dir (D) as on [Wednesday, November 01, 2017] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series MA (G) as on [Wednesday, October 18, 2017] :  12.8519   Aditya Birla SL FTP - Series MA (Div-Q) as on [Wednesday, October 18, 2017] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series MA (D) as on [Wednesday, October 18, 2017] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series MA - Direct (G) as on [Wednesday, October 18, 2017] :  12.8862   Aditya Birla SL FTP - Series MA - Direct (Div-Q) as on [Wednesday, October 18, 2017] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series MA - Direct (D) as on [Wednesday, October 18, 2017] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series MD (G) as on [Wednesday, November 15, 2017] :  12.6488   Aditya Birla SL FTP - Series MD (Div-Q) as on [Wednesday, November 15, 2017] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series MD (D) as on [Wednesday, November 15, 2017] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series MD - Direct (G) as on [Wednesday, November 15, 2017] :  12.7682   Aditya Birla SL FTP - Series MD - Direct (D) as on [Wednesday, November 15, 2017] :  10   Aditya Birla SL CPO Fund - Series 25 (G) as on [Wednesday, April 04, 2018] :  12.1682   Aditya Birla SL CPO Fund - Series 25 - Direct (G) as on [Wednesday, April 04, 2018] :  12.7195   Aditya Birla SL Equity Savings Fund (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  13.07   Aditya Birla SL Equity Savings Fund (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  11.26   Aditya Birla SL Equity Savings Fund - Direct (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  13.6   Aditya Birla SL Equity Savings Fund - Direct (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  12.32   Aditya Birla SL Focused Equity Fund-Sr.4 (G) as on [Thursday, December 21, 2017] :  13.04   Aditya Birla SL Focused Equity Fund-Sr.4 (D) as on [Thursday, December 21, 2017] :  10   Aditya Birla SL Focused Equity Fund-Sr.4-Dir (G) as on [Thursday, December 21, 2017] :  13.42   Aditya Birla SL Focused Equity Fund-Sr.4-Dir (D) as on [Thursday, December 21, 2017] :  10   Aditya Birla SL Dynamic Bond Fund - Reg (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  11.3345   Aditya Birla SL Emerging Leaders Fund-Sr.5 (G) as on [Tuesday, January 02, 2018] :  18.32   Aditya Birla SL Emerging Leaders Fund-Sr.5 (D) as on [Tuesday, January 02, 2018] :  10   Aditya Birla SL Emerging Leaders Fund-Sr.5-Dir(G) as on [Tuesday, January 02, 2018] :  18.8   Aditya Birla SL Emerging Leaders Fund-Sr.5-Dir(D) as on [Tuesday, January 02, 2018] :  10   Aditya Birla SL Banking & PSU Debt Fund (Div-M) as on [Friday, May 25, 2018] :  12.3775   Aditya Birla SL Banking & PSU Debt Fund-Dir(Div-M) as on [Friday, May 25, 2018] :  12.7864   Aditya Birla SL Income Plus (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  11.222   Aditya Birla SL Income Plus - Dir (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  11.5163   Aditya Birla SL Manufacturing Equity Fund (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  13.84   Aditya Birla SL Manufacturing Equity Fund (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  11.47   Aditya Birla SL Manufacturing Equity Fund-Dir (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  14.31   Aditya Birla SL Manufacturing Equity Fund-Dir (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  11.88   Aditya Birla SL Dynamic Bond Fund - Dir (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  11.7723   Aditya Birla SL Focused Equity Fund-Sr.5 (G) as on [Tuesday, March 27, 2018] :  12.38   Aditya Birla SL Focused Equity Fund-Sr.5 (D) as on [Tuesday, March 27, 2018] :  10   Aditya Birla SL Focused Equity Fund-Sr.5-Dir (G) as on [Tuesday, March 27, 2018] :  12.94   Aditya Birla SL Focused Equity Fund-Sr.5-Dir (D) as on [Tuesday, March 27, 2018] :  10   Aditya Birla SL CPO Fund - Series 26 (G) as on [Tuesday, April 03, 2018] :  11.5815   Aditya Birla SL CPO Fund - Series 26 - Direct (G) as on [Tuesday, April 03, 2018] :  11.8034   Aditya Birla SL Corporate Bond Fund (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  12.9319   Aditya Birla SL Corporate Bond Fund (Bonus) as on [Friday, May 25, 2018] :  12.9476   Aditya Birla SL Corporate Bond Fund (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  11.2033   Aditya Birla SL Corporate Bond Fund - Dir (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  13.316   Aditya Birla SL Corporate Bond Fund - Dir (Bonus) as on [Friday, May 25, 2018] :  13.3158   Aditya Birla SL Corporate Bond Fund - Dir (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  11.5486   Aditya Birla SL FTP - Series MK (G) as on [Tuesday, April 03, 2018] :  12.7266   Aditya Birla SL FTP - Series MK (Div-Q) as on [Tuesday, April 03, 2018] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series MK (D) as on [Tuesday, April 03, 2018] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series MK - Direct (G) as on [Tuesday, April 03, 2018] :  12.7609   Aditya Birla SL FTP - Series MK - Direct (Div-Q) as on [Tuesday, April 03, 2018] :  10   Aditya Birla SL Emerging Leaders Fund-Sr.6 (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  14.19   Aditya Birla SL Emerging Leaders Fund-Sr.6 (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  12.02   Aditya Birla SL Emerging Leaders Fund-Sr.6-Dir(G) as on [Friday, May 25, 2018] :  14.91   Aditya Birla SL Emerging Leaders Fund-Sr.6-Dir(D) as on [Friday, May 25, 2018] :  12.33   Aditya Birla SL FTP - Series MP (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  12.5297   Aditya Birla SL FTP - Series MP (Div-Q) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.9009   Aditya Birla SL FTP - Series MP - Direct (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  12.7   Aditya Birla SL FTP - Series MP - Direct (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  12.6999   Aditya Birla SL FTP - Series MR (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  12.6363   Aditya Birla SL FTP - Series MR (Div-Q) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.9422   Aditya Birla SL FTP - Series MR (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  12.6363   Aditya Birla SL FTP - Series MR - Direct (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  12.674   Aditya Birla SL FTP - Series MR - Direct (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  12.6747   Aditya Birla SL FTP - Series MQ (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  12.674   Aditya Birla SL FTP - Series MQ (Div-Q) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.9503   Aditya Birla SL FTP - Series MQ (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  12.674   Aditya Birla SL FTP - Series MQ - Direct (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  12.7115   Aditya Birla SL FTP - Series MQ - Direct (Div-Q) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.9641   Aditya Birla SL FTP - Series MQ - Direct (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  12.7114   Aditya Birla SL FTP - Series MU (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  12.4178   Aditya Birla SL FTP - Series MU (Div-Q) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.9309   Aditya Birla SL FTP - Series MU (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  12.4178   Aditya Birla SL FTP - Series MU - Direct (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  12.5419   Aditya Birla SL FTP - Series MU - Direct (Div-Q) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.9429   Aditya Birla SL FTP - Series MU - Direct (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  12.5435   Aditya Birla SL Focused Equity Fund-Sr.6 (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  13.61   Aditya Birla SL Focused Equity Fund-Sr.6 (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  12.53   Aditya Birla SL Focused Equity Fund-Sr.6-Dir (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  14.05   Aditya Birla SL Focused Equity Fund-Sr.6-Dir (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  12.93   Aditya Birla SL FTP - Series MX (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  12.3044   Aditya Birla SL FTP - Series MX (Div-Q) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.8674   Aditya Birla SL FTP - Series MX (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  12.3051   Aditya Birla SL FTP - Series MX - Direct (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  12.3371   Aditya Birla SL FTP - Series MY (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  12.1913   Aditya Birla SL FTP - Series MY (Div-Q) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.8639   Aditya Birla SL FTP - Series MY (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  12.1918   Aditya Birla SL FTP - Series MY - Direct (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  12.2232   Aditya Birla SL FTP - Series MY - Direct (Div-Q) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.8772   Aditya Birla SL CPO Fund - Series 29 (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  11.7398   Aditya Birla SL CPO Fund - Series 29 - Direct (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  12.131   Aditya Birla SL FTP - Series NB (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  12.0768   Aditya Birla SL FTP - Series NB (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  12.0769   Aditya Birla SL FTP - Series NB - Direct (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  12.1115   Aditya Birla SL FTP - Series ND (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  12.0325   Aditya Birla SL FTP - Series ND (Div-Q) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.8643   Aditya Birla SL FTP - Series ND (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  12.0325   Aditya Birla SL FTP - Series ND - Direct (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  12.0665   Aditya Birla SL FTP - Series ND - Direct (Div-Q) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.8718   Aditya Birla SL FTP - Series ND - Direct (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  12.0669   Aditya Birla SL FTP - Series NE (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  11.9924   Aditya Birla SL FTP - Series NE (Div-Q) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.8224   Aditya Birla SL FTP - Series NE (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  11.9924   Aditya Birla SL FTP - Series NE - Direct (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  12.0276   Aditya Birla SL FTP - Series NE - Direct (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  12.0282   Aditya Birla SL FTP - Series NG (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  11.9884   Aditya Birla SL FTP - Series NG (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  11.9886   Aditya Birla SL FTP - Series NG - Direct (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  12.0222   Aditya Birla SL FTP - Series NG - Direct (Div-Q) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.8531   Aditya Birla SL Emerging Leaders Fund-Sr.7 (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  15.37   Aditya Birla SL Emerging Leaders Fund-Sr.7 (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  12.38   Aditya Birla SL Emerging Leaders Fund-Sr.7-Dir(G) as on [Friday, May 25, 2018] :  15.67   Aditya Birla SL Emerging Leaders Fund-Sr.7-Dir(D) as on [Friday, May 25, 2018] :  12.62   Aditya Birla SL FTP - Series NH (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  11.9555   Aditya Birla SL FTP - Series NH (Div-Q) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.8273   Aditya Birla SL FTP - Series NH (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  11.9553   Aditya Birla SL FTP - Series NH - Direct (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  11.99   Aditya Birla SL FTP - Series NH - Direct (Div-Q) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.8363   Aditya Birla SL FTP - Series NI (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  11.9552   Aditya Birla SL FTP - Series NI (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  11.9557   Aditya Birla SL FTP - Series NI - Direct (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  11.9891   Aditya Birla SL FTP - Series NK (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  11.9302   Aditya Birla SL FTP - Series NK - Direct (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  11.9766   Aditya Birla SL FTP - Series NK - Direct (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  11.9765   Aditya Birla SL FTP - Series NL (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  11.8369   Aditya Birla SL FTP - Series NL (Div-Q) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.81   Aditya Birla SL FTP - Series NL (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  11.837   Aditya Birla SL FTP - Series NL - Direct (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  11.8826   Aditya Birla SL FTP - Series NL - Direct (Div-Q) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.8236   Aditya Birla SL FTP - Series NL - Direct (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  11.8826   Aditya Birla SL CPO Fund - Series 30 (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  11.4912   Aditya Birla SL CPO Fund - Series 30 - Direct (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  11.7679   Aditya Birla SL FTP - Series NP (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  11.6935   Aditya Birla SL FTP - Series NP (Div-Q) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.7551   Aditya Birla SL FTP - Series NP (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  11.6926   Aditya Birla SL FTP - Series NP - Direct (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  11.7374   Aditya Birla SL FTP - Series NP - Direct (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  11.7367   Aditya Birla SL DAF - Sr.I (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  11.2239   Aditya Birla SL DAF - Sr.I (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  11.2239   Aditya Birla SL DAF - Sr.I - Direct (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  11.4842   Aditya Birla SL DAF - Sr.I - Direct (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  11.4842   Aditya Birla SL Sensex ETF as on [Friday, May 25, 2018] :  338.1681   Aditya Birla SL FTP - Series NR (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  11.2773   Aditya Birla SL FTP - Series NR (Div-Q) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.6334   Aditya Birla SL FTP - Series NR (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  11.2773   Aditya Birla SL FTP - Series NR - Direct (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  11.3264   Aditya Birla SL FTP - Series NR - Direct (Div-Q) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.6567   Aditya Birla SL FTP - Series NR - Direct (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  11.3262   Aditya Birla SL FTP - Series NT (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  11.2242   Aditya Birla SL FTP - Series NT (Div-Q) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.6191   Aditya Birla SL FTP - Series NT (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  11.2241   Aditya Birla SL FTP - Series NT - Direct (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  11.2715   Aditya Birla SL FTP - Series NT - Direct (Div-Q) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.6341   Aditya Birla SL FTP - Series NT - Direct (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  11.2716   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.1 (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  11.9   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.1 (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.15   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.1-Dir (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  12.14   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.1-Dir (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.31   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.2 (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  13.04   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.2 (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  11.74   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.2-Dir (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  13.28   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.2-Dir (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  11.96   Aditya Birla SL FTP - Series OD (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.6802   Aditya Birla SL FTP - Series OD (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.6801   Aditya Birla SL FTP - Series OD - Direct (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.718   Aditya Birla SL FTP - Series OD - Direct (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.7178   Aditya Birla SL FTP - Series OE (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.6771   Aditya Birla SL FTP - Series OE - Direct (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.7144   Aditya Birla SL FTP - Series OF (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.7525   Aditya Birla SL FTP - Series OF (Div-Q) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.4723   Aditya Birla SL FTP - Series OF (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.7533   Aditya Birla SL FTP - Series OF - Direct (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.8871   Aditya Birla SL FTP - Series OF - Direct (Div-Q) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.5405   Aditya Birla SL FTP - Series OF - Direct (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.887   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.3 (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  12.33   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.3 (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  11.32   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.3-Dir (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  12.61   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.3-Dir (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  11.58   Aditya Birla SL FTP - Series OG (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.6689   Aditya Birla SL FTP - Series OG (Div-Q) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.4186   Aditya Birla SL FTP - Series OG (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.6695   Aditya Birla SL FTP - Series OG - Direct (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.7056   Aditya Birla SL FTP - Series OG - Direct (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.7052   Aditya Birla SL FTP - Series OH (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.7095   Aditya Birla SL FTP - Series OH (Div-Q) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.455   Aditya Birla SL FTP - Series OH (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.7095   Aditya Birla SL FTP - Series OH - Direct (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.7457   Aditya Birla SL FTP - Series OH - Direct (Div-Q) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.4797   Aditya Birla SL FTP - Series OH - Direct (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.7459   Aditya Birla SL FTP - Series OI (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.6859   Aditya Birla SL FTP - Series OI (Div-Q) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.4364   Aditya Birla SL FTP - Series OI (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.686   Aditya Birla SL FTP - Series OI - Direct (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.7215   Aditya Birla SL FTP - Series OI - Direct (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.7214   Aditya Birla SL FTP - Series OJ (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.6748   Aditya Birla SL FTP - Series OJ (Div-Q) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.4297   Aditya Birla SL FTP - Series OJ (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.6748   Aditya Birla SL FTP - Series OJ - Direct (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.7961   Aditya Birla SL FTP - Series OJ - Direct (Div-Q) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.5114   Aditya Birla SL FTP - Series OJ - Direct (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.7962   Aditya Birla SL FTP - Series OK (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.6199   Aditya Birla SL FTP - Series OK (Div-Q) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.3833   Aditya Birla SL FTP - Series OK (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.6203   Aditya Birla SL FTP - Series OK - Direct (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.6863   Aditya Birla SL FTP - Series OK - Direct (Div-Q) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.4287   Aditya Birla SL FTP - Series OK - Direct (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.6863   Aditya Birla SL FTP - Series OL (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.6468   Aditya Birla SL FTP - Series OL - Direct (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.6703   Aditya Birla SL FTP - Series OM (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.6255   Aditya Birla SL FTP - Series OM (Div-Q) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.3931   Aditya Birla SL FTP - Series OM (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.6255   Aditya Birla SL FTP - Series OM - Direct (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.6434   Aditya Birla SL FTP - Series OM - Direct (Div-Q) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.4044   Aditya Birla SL FTP - Series OM - Direct (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.6433   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.4 (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.29   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.4 (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.29   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.4-Dir (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.45   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.4-Dir (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.45   Aditya Birla SL FTP - Series OT (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.2915   Aditya Birla SL FTP - Series OT (Div-Q) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.2436   Aditya Birla SL FTP - Series OT (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.2915   Aditya Birla SL FTP - Series OT - Direct (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.3085   Aditya Birla SL FTP - Series OT - Direct (Div-Q) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.2581   Aditya Birla SL FTP - Series OT - Direct (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.3085   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.5 (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  9.81   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.5 (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  9.81   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.5-Dir (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  9.92   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.5-Dir (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  9.92   Aditya Birla SL FTP - Series OW (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.1468   Aditya Birla SL FTP - Series OW (Div-Q) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.1468   Aditya Birla SL FTP - Series OW (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.1468   Aditya Birla SL FTP - Series OW - Direct (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.1581   Aditya Birla SL FTP - Series OW - Direct (Div-Q) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.1581   Aditya Birla SL FTP - Series OW - Direct (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.1581   Aditya Birla SL FTP - Series OX (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.0845   Aditya Birla SL FTP - Series OX (Div-Q) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.0846   Aditya Birla SL FTP - Series OX (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.0845   Aditya Birla SL FTP - Series OX - Direct (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.0922   Aditya Birla SL FTP - Series OX - Direct (Div-Q) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.0922   Aditya Birla SL FTP - Series OX - Direct (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.0923   Aditya Birla SL FTP - Series OY (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.0787   Aditya Birla SL FTP - Series OY (Div-Q) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.0787   Aditya Birla SL FTP - Series OY (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.0788   Aditya Birla SL FTP - Series OY - Direct (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.0857   Aditya Birla SL FTP - Series OY - Direct (Div-Q) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.0856   Aditya Birla SL FTP - Series OY - Direct (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.0859   Aditya Birla SL FTP - Series OZ (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.0611   Aditya Birla SL FTP - Series OZ (Div-Q) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.0612   Aditya Birla SL FTP - Series OZ (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.0616   Aditya Birla SL FTP - Series OZ - Direct (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.0677   Aditya Birla SL FTP - Series OZ - Direct (Div-Q) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.0677   Aditya Birla SL FTP - Series OZ - Direct (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.0678   Aditya Birla SL FTP - Series PA (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.0811   Aditya Birla SL FTP - Series PA (Div-Q) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.0811   Aditya Birla SL FTP - Series PA (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.0811   Aditya Birla SL FTP - Series PA - Direct (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.0872   Aditya Birla SL FTP - Series PA - Direct (Div-Q) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.0872   Aditya Birla SL FTP - Series PA - Direct (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.0872   Aditya Birla SL FTP - Series PB (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.0574   Aditya Birla SL FTP - Series PB (Div-Q) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.0574   Aditya Birla SL FTP - Series PB (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.0574   Aditya Birla SL FTP - Series PB - Direct (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.0634   Aditya Birla SL FTP - Series PB - Direct (Div-Q) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.0634   Aditya Birla SL FTP - Series PB - Direct (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.0637   Aditya Birla SL FTP - Series PC (Div-Q) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.0507   Aditya Birla SL FTP - Series PC (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.0507   Aditya Birla SL FTP - Series PC (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.0507   Aditya Birla SL FTP - Series PC - Direct (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.0562   Aditya Birla SL FTP - Series PC - Direct (Div-Q) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.0561   Aditya Birla SL FTP - Series PC - Direct (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.0562   Aditya Birla SL FTP - Series PD (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.0431   Aditya Birla SL FTP - Series PD (Div-Q) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.043   Aditya Birla SL FTP - Series PD (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.0431   Aditya Birla SL FTP - Series PD - Direct (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.0484   Aditya Birla SL FTP - Series PD - Direct (Div-Q) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.0484   Aditya Birla SL FTP - Series PD - Direct (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.0485   Aditya Birla SL FTP - Series PE (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.0193   Aditya Birla SL FTP - Series PE (Div-Q) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.0193   Aditya Birla SL FTP - Series PE (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.0193   Aditya Birla SL FTP - Series PE - Direct (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.024   Aditya Birla SL FTP - Series PE - Direct (Div-Q) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.0247   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.6 (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.34   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.6 (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.34   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.6-Dir (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.37   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.6-Dir (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.37   Aditya Birla SL FTP - Series PF (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.0079   Aditya Birla SL FTP - Series PF (Div-Q) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.0079   Aditya Birla SL FTP - Series PF (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.0079   Aditya Birla SL FTP - Series PF - Direct (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.0122   Aditya Birla SL FTP - Series PF - Direct (Div-Q) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.0111   Aditya Birla SL FTP - Series PG (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.012   Aditya Birla SL FTP - Series PG (Div-Q) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.012   Aditya Birla SL FTP - Series PG (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.012   Aditya Birla SL FTP - Series PG - Direct (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.0162   Aditya Birla SL FTP - Series PG - Direct (Div-Q) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.0162   Aditya Birla SL FTP - Series PG - Direct (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.0167   Aditya Birla SL FTP - Series PH (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  9.9967   Aditya Birla SL FTP - Series PH (Div-Q) as on [Friday, May 25, 2018] :  9.9967   Aditya Birla SL FTP - Series PH - Direct (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.0007   Aditya Birla SL FTP - Series PH - Direct (Div-Q) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.0003   Aditya Birla SL FTP - Series PI (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  9.992   Aditya Birla SL FTP - Series PI (Div-Q) as on [Friday, May 25, 2018] :  9.992   Aditya Birla SL FTP - Series PI (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  9.992   Aditya Birla SL FTP - Series PI - Direct (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  9.9959   Aditya Birla SL FTP - Series PI - Direct (Div-Q) as on [Friday, May 25, 2018] :  9.9959   Aditya Birla SL FTP - Series PI - Direct (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  9.9959   Aditya Birla SL FTP - Series PJ (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  9.9795   Aditya Birla SL FTP - Series PJ (Div-Q) as on [Friday, May 25, 2018] :  9.9795   Aditya Birla SL FTP - Series PJ (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  9.9795   Aditya Birla SL FTP - Series PJ - Direct (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  9.9832   Aditya Birla SL FTP - Series PJ - Direct (Div-Q) as on [Friday, May 25, 2018] :  9.983   Aditya Birla SL FTP - Series PK (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  9.9684   Aditya Birla SL FTP - Series PK (Div-Q) as on [Friday, May 25, 2018] :  9.9684   Aditya Birla SL FTP - Series PK (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  9.9684   Aditya Birla SL FTP - Series PK - Direct (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  9.9719   Aditya Birla SL FTP - Series PK - Direct (Div-Q) as on [Friday, May 25, 2018] :  9.9719   Aditya Birla SL FTP - Series PK - Direct (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  9.9719   Aditya Birla SL FTP - Series PM (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.0476   Aditya Birla SL FTP - Series PM (Div-Q) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.0476   Aditya Birla SL FTP - Series PM (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.0476   Aditya Birla SL FTP - Series PM - Direct (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.052   Aditya Birla SL FTP - Series PM - Direct (Div-Q) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.0524   Aditya Birla SL FTP - Series PM - Direct (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.052   Aditya Birla SL FTP - Series PO (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  9.9512   Aditya Birla SL FTP - Series PO (Div-Q) as on [Friday, May 25, 2018] :  9.9511   Aditya Birla SL FTP - Series PO (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  9.9512   Aditya Birla SL FTP - Series PO - Direct (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  9.9545   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.7 (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  9.83   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.7 (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  9.83   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.7-Dir (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  9.85   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.7-Dir (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  9.85   Aditya Birla SL FTP - Series PN (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.0375   Aditya Birla SL FTP - Series PN (Div-Q) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.0376   Aditya Birla SL FTP - Series PN (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.0375   Aditya Birla SL FTP - Series PN - Direct (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.0415   Aditya Birla SL FTP - Series PN - Direct (Div-Q) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.0418   Aditya Birla SL FTP - Series PN - Direct (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.0417   Aditya Birla SL FTP - Series PR (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  9.9495   Aditya Birla SL FTP - Series PR - Direct (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  9.9525   Aditya Birla SL FTP - Series PR - Direct (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  9.9525   Aditya Birla SL FTP - Series PT (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  9.9721   Aditya Birla SL FTP - Series PT (Div-Q) as on [Friday, May 25, 2018] :  9.9721   Aditya Birla SL FTP - Series PT (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  9.972   Aditya Birla SL FTP - Series PT - Direct (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  9.973   Aditya Birla SL FTP - Series PT - Direct (Div-Q) as on [Friday, May 25, 2018] :  9.973   Aditya Birla SL FTP - Series PT - Direct (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  9.973   Aditya Birla SL FTP - Series PU (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.003   Aditya Birla SL FTP - Series PU (Div-Q) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.003   Aditya Birla SL FTP - Series PU (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.003   Aditya Birla SL FTP - Series PU - Direct (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.0036   Aditya Birla SL FTP - Series PU - Direct (Div-Q) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.0036   Aditya Birla SL FTP - Series PU - Direct (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.0036   Aditya Birla SL FTP - Series PV (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.0318   Aditya Birla SL FTP - Series PV (Div-Q) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.0318   Aditya Birla SL FTP - Series PV (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.0318   Aditya Birla SL FTP - Series PV - Direct (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.0323   Aditya Birla SL FTP - Series PV - Direct (Div-Q) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.0323   Aditya Birla SL FTP - Series PV - Direct (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.0323   Aditya Birla SL FTP - Series PW (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.01   Aditya Birla SL FTP - Series PW (Div-Q) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.01   Aditya Birla SL FTP - Series PW (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.01   Aditya Birla SL FTP - Series PW - Direct (G) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.0102   Aditya Birla SL FTP - Series PW - Direct (Div-Q) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.0102   Aditya Birla SL FTP - Series PW - Direct (D) as on [Friday, May 25, 2018] :  10.0102
Market Menu
plusminMF Schemes
plusminMF Trends
MF Buzz
MF Tools
Knowledge Center
Mutual Fund News
Close
SCHEME PROFILE
You are here : Mutual Fund | MF Schemes | Scheme Profile
Fund House
Category
Scheme
Go
 
Summary Info
Fund Name : Aditya Birla Sun Life Mutual Fund
Scheme Name : Aditya Birla SL Emerging Leaders Fund-Sr.4 (D)
AMC : Aditya Birla Sun Life Mutual Fund
Type : Close
Category : Equity - Diversified
Launch Date : 18-Jul-2014
Fund Manager : Hitesh Zaveri
Net Assets( Cr.) : 16.14