Equity MRK
Aditya Birla SL Equity Hybrid '95 Fund (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  738.49   Aditya Birla SL Equity Hybrid '95 Fund (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  139.71   Aditya Birla SL Tax Relief '96 (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  158.3   Aditya Birla SL Cash Manager (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  419.2511   Aditya Birla SL Equity Fund (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  700.44   Aditya Birla SL Equity Fund (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  103.07   Aditya Birla SL Banking & PSU Debt Fund (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  51.0359   Aditya Birla SL Banking & PSU Debt Fund (Div-W) as on [Monday, May 21, 2018] :  10.012   Aditya Birla SL Short Term Fund (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  66.2815   Aditya Birla SL Monthly Income (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  66.6913   Aditya Birla SL Monthly Income (Div-M) as on [Monday, May 21, 2018] :  12.6008   Aditya Birla SL Digital India Fund (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  48.59   Aditya Birla SL Digital India Fund (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  21.68   Aditya Birla SL Cash Plus - Retail (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  455.7453   Aditya Birla SL Cash Plus - Inst (Div-D) as on [Monday, May 21, 2018] :  108.023   Aditya Birla SL Tax Plan (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  93.7   Aditya Birla SL Govt Securities Fund (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  47.7957   Aditya Birla SL Govt Securities Fund (Div-Q) as on [Monday, May 21, 2018] :  9.9334   Aditya Birla SL Const Maturity 10Y Gilt (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  48.7292   Aditya Birla SL Const Maturity 10Y Gilt (Div-Q) as on [Monday, May 21, 2018] :  11.6179   Aditya Birla SL Income Plus (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  75.0801   Aditya Birla SL Income Plus (Div-Q) as on [Monday, May 21, 2018] :  12.2533   Aditya Birla SL India Opport Fund - (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  160.59   Aditya Birla SL India Opport Fund - (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  29.9   Aditya Birla SL MNC Fund - (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  166.83   Aditya Birla SL MNC Fund - (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  741.11   Aditya Birla SL Monthly Income (Div-Q) as on [Monday, May 21, 2018] :  12.2474   Aditya Birla SL Advantage Fund (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  100.13   Aditya Birla SL Balanced Advantage Fund (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  20.86   Aditya Birla SL Balanced Advantage Fund (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  49.87   Aditya Birla SL Cash Manager (Div-W) as on [Monday, May 21, 2018] :  100.2137   Aditya Birla SL MIP (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  45.1909   Aditya Birla SL MIP (Div-M) as on [Monday, May 21, 2018] :  11.7773   Aditya Birla SL Advantage Fund (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  409.45   Aditya Birla SL Savings Fund - Retail (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  332.209   Aditya Birla SL Short Term Fund (Div-M) as on [Monday, May 21, 2018] :  11.423   Aditya Birla SL Treasury Optimizer - Ret (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  331.5521   Aditya Birla SL Frontline Equity Fund (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  212.6   Aditya Birla SL Midcap Fund - (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  303.62   Aditya Birla SL Midcap Fund - (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  35.44   Aditya Birla SL Index Fund (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  102.6292   Aditya Birla SL Index Fund (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  12.0681   Aditya Birla SL Frontline Equity Fund (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  26.75   Aditya Birla SL Dividend Yield Fund (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  168.11   Aditya Birla SL Dividend Yield Fund (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  15.46   Aditya Birla SL Cash Manager - Inst (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  293.9534   Aditya Birla SL Cash Manager - Inst (Div-W) as on [Monday, May 21, 2018] :  100.2139   Aditya Birla SL Savings Fund - Regular (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  343.3276   Aditya Birla SL Short Term Opportunities (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  28.7561   Aditya Birla SL Cash Plus - Inst (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  467.6887   Aditya Birla SL Cash Plus - Retail (Div-D) as on [Monday, May 21, 2018] :  163.694   Aditya Birla SL Short Term Opportunities (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  16.0442   Aditya Birla SL Floating Rate - STP-Retail(G) as on [Monday, May 21, 2018] :  287.4358   Aditya Birla SL Floating Rate - LTP-Retail(G) as on [Monday, May 21, 2018] :  308.7602   Aditya Birla SL Floating Rate - STP-Retail(Div-W) as on [Monday, May 21, 2018] :  103.8012   Aditya Birla SL Cash Manager - Inst (Div-D) as on [Monday, May 21, 2018] :  99.9664   Aditya Birla SL Tax Savings Fund (G) as on [Friday, May 18, 2018] :  72.56   Aditya Birla SL Tax Savings Fund (D) as on [Friday, May 18, 2018] :  33.68   Aditya Birla SL Tax Savings Fund (Bonus) as on [Friday, May 18, 2018] :  72.66   Aditya Birla SL Cash Plus - (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  280.843   Aditya Birla SL Cash Plus - (Div-D) as on [Monday, May 21, 2018] :  100.195   Aditya Birla SL Cash Plus - Inst (Div-W) as on [Monday, May 21, 2018] :  108.1276   Aditya Birla SL MIP II - Savings 5 (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  33.4058   Aditya Birla SL MIP II - Savings 5 (Div-M) as on [Monday, May 21, 2018] :  12.9861   Aditya Birla SL Regular Savings Fund (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  38.1088   Aditya Birla SL Regular Savings Fund (Div-M) as on [Monday, May 21, 2018] :  14.7819   Aditya Birla SL Regular Savings Fund (Payment) as on [Monday, May 21, 2018] :  38.1088   Aditya Birla SL Cash Plus - (Div-W) as on [Monday, May 21, 2018] :  100.2803   Aditya Birla SL Dynamic Bond Fund - Reg (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  29.7239   Aditya Birla SL Dynamic Bond Fund - Reg (Div-Q) as on [Monday, May 21, 2018] :  10.045   Aditya Birla SL Floating Rate - STP-Retail(Div-D) as on [Monday, May 21, 2018] :  100.015   Aditya Birla SL India GenNext Fund (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  22.94   Aditya Birla SL India GenNext Fund (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  77.92   Aditya Birla SL Focused Equity Fund (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  55.6172   Aditya Birla SL Focused Equity Fund (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  15.1558   Aditya Birla SL Floating Rate - STP - (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  233.2439   Aditya Birla SL Floating Rate - STP - (Div-D) as on [Monday, May 21, 2018] :  100.02   Aditya Birla SL Floating Rate - STP - (Div-W) as on [Monday, May 21, 2018] :  100.1303   Aditya Birla SL Infrastructure Fund - (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  33.92   Aditya Birla SL Infrastructure Fund - (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  14.75   Aditya Birla SL Asset Allocator Multi FoF (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  28.0375   Aditya Birla SL Asset Allocator Multi FoF (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  25.8175   Aditya Birla SL Tax Plan (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  38.92   Aditya Birla SL Active Debt Multi-Mgr FoF (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  23.236   Aditya Birla SL Active Debt Multi-Mgr FoF (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  14.5706   Aditya Birla SL Small Cap Fund (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  40.1762   Aditya Birla SL Small Cap Fund (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  25.5723   Aditya Birla SL Floating Rate - LTP-Retail(Div-W) as on [Monday, May 21, 2018] :  100.1611   Aditya Birla SL Savings Fund - Retail (Div-W) as on [Monday, May 21, 2018] :  100.1311   Aditya Birla SL Savings Fund - Regular (Div-D) as on [Monday, May 21, 2018] :  100.2016   Aditya Birla SL Savings Fund - Regular (Div-W) as on [Monday, May 21, 2018] :  100.1312   Aditya Birla SL Treasury Optimizer - Ret (Div-Q) as on [Monday, May 21, 2018] :  105.6786   Aditya Birla SL Interval Income-Qrtly-Sr.I(G) as on [Monday, May 21, 2018] :  22.7039   Aditya Birla SL Interval Income-Qrtly-Sr.I(D) as on [Monday, May 21, 2018] :  10.1776   Aditya Birla SL Interval Income-Qrtly-Sr.I-Inst(G) as on [Tuesday, February 23, 2016] :  16.0174   Aditya Birla SL Interval Income-Qrtly-Sr.I-Inst(D) as on [Monday, May 21, 2018] :  10.1776   Aditya Birla SL Inter Equity - Plan A (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  19.6485   Aditya Birla SL Inter Equity - Plan A (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  14.4896   Aditya Birla SL Inter Equity - Plan B (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  18.2787   Aditya Birla SL Inter Equity - Plan B (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  15.2309   Aditya Birla SL Global Real Estate Fund (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  17.9713   Aditya Birla SL Global Real Estate Fund (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  17.9822   Aditya Birla SL Special Situations Fund (G) as on [Friday, May 18, 2018] :  25.707   Aditya Birla SL Special Situations Fund (D) as on [Friday, May 18, 2018] :  17.7727   Aditya Birla SL Qrtly Interval - Sr.IV (G) as on [Thursday, December 28, 2017] :  21.3453   Aditya Birla SL Qrtly Interval - Sr.IV (D) as on [Thursday, December 28, 2017] :  10   Aditya Birla SL Pure Value Fund (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  59.3115   Aditya Birla SL Pure Value Fund (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  27.0451   Aditya Birla SL Tax Relief '96 (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  31.1   Aditya Birla SL Treasury Optimizer - (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  220.866   Aditya Birla SL Treasury Optimizer - (Dividend) as on [Monday, May 21, 2018] :  149.5811   Aditya Birla SL Treasury Optimizer - (Div-Q) as on [Monday, May 21, 2018] :  103.0568   Aditya Birla SL Savings Fund - Retail (Div-D) as on [Monday, May 21, 2018] :  99.9901   Aditya Birla SL Global Commodities Fund (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  14.0529   Aditya Birla SL Global Commodities Fund (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  14.0564   Aditya Birla SL CEF - Global Agri Plan (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  23.8052   Aditya Birla SL CEF - Global Agri Plan (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  16.8852   Aditya Birla SL Treasury Optimizer - (Div-M) as on [Monday, May 21, 2018] :  104.8393   Aditya Birla SL Treasury Optimizer - Ret (Div-M) as on [Monday, May 21, 2018] :  104.7026   Aditya Birla SL Dynamic Bond Fund - Reg (Div-M) as on [Monday, May 21, 2018] :  10.4544   Aditya Birla SL Income Plus (Displine Advant Plan) as on [Monday, May 21, 2018] :  18.9417   Aditya Birla SL Short Term Fund (DAP) as on [Monday, May 21, 2018] :  20.402   Aditya Birla SL Floating Rate - LTP - (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  213.4764   Aditya Birla SL Floating Rate - LTP - (Div-W) as on [Monday, May 21, 2018] :  100.161   Aditya Birla SL Medium Term Plan (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  21.9333   Aditya Birla SL Medium Term Plan (Div-H) as on [Monday, May 21, 2018] :  10.9309   Aditya Birla SL Dynamic Bond Fund(Displine Advat) as on [Monday, May 21, 2018] :  20.5614   Aditya Birla SL Medium Term Plan (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  13.8876   Aditya Birla SL Medium Term Plan (Div-Q) as on [Monday, May 21, 2018] :  10.2397   Aditya Birla SL Medium Term Plan - Inst (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  21.2938   Aditya Birla SL Treasury Optimizer (Discp Advat) as on [Monday, May 21, 2018] :  204.8455   Aditya Birla SL Savings Fund (Discpln Advt Plan) as on [Monday, May 21, 2018] :  196.4356   Aditya Birla SL Cash Plus (Discpln Advats Plan) as on [Monday, May 21, 2018] :  188.7782   Aditya Birla SL Arbitrage Fund (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  17.9823   Aditya Birla SL Arbitrage Fund (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  10.8068   Aditya Birla SL Short Term Opportunities (Div-Q) as on [Monday, May 21, 2018] :  10.1204   Aditya Birla SL India Reforms Fund (G) as on [Friday, May 18, 2018] :  19.68   Aditya Birla SL India Reforms Fund (D) as on [Friday, May 18, 2018] :  13.92   Aditya Birla SL Cash Manager (Div-D)(Reinvest) as on [Monday, May 21, 2018] :  100.1968   Aditya Birla SL Floating Rate - LTP - (Div-D) as on [Monday, May 21, 2018] :  100.6369   Aditya Birla SL FP FoF - Conservative (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  17.5074   Aditya Birla SL FP FoF - Conservative (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  15.9299   Aditya Birla SL FP FoF - Prudent (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  19.0794   Aditya Birla SL FP FoF - Prudent (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  17.1126   Aditya Birla SL FP FoF - Aggressive (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  21.7065   Aditya Birla SL FP FoF - Aggressive (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  19.8694   Aditya Birla SL Gold ETF as on [Monday, May 21, 2018] :  2908.8504   Aditya Birla SL Nifty ETF as on [Monday, May 21, 2018] :  112.4025   Aditya Birla SL Cash Plus - (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  117.5156   Aditya Birla SL Gold Fund (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  9.9658   Aditya Birla SL Gold Fund (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  9.9644   Aditya Birla SL Active Debt Multi-Mgr FoF-Dir (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  23.8036   Aditya Birla SL Asset Allocator Multi FoF-Dir (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  14.0184   Aditya Birla SL Balanced Advantage Fund-Dir (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  52.15   Aditya Birla SL FP FoF - Aggressive - Direct (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  22.4582   Aditya Birla SL FP FoF - Conservative - Direct (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  17.9976   Aditya Birla SL FP FoF - Prudent - Direct (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  19.5854   Aditya Birla SL Global Commodities Fund - Dir (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  14.2075   Aditya Birla SL Global Real Estate Fund - Dir (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  18.4168   Aditya Birla SL Tax Savings Fund - Direct (G) as on [Friday, May 18, 2018] :  74.58   Aditya Birla SL Active Debt Multi-Mgr FoF-Dir (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  14.901   Aditya Birla SL Asset Allocator Multi FoF-Dir (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  13.3609   Aditya Birla SL Balanced Advantage Fund-Dir (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  21.86   Aditya Birla SL FP FoF - Aggressive - Direct (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  20.5828   Aditya Birla SL FP FoF - Conservative - Direct (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  12.2115   Aditya Birla SL FP FoF - Prudent - Direct (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  17.754   Aditya Birla SL Global Commodities Fund - Dir (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  12.5659   Aditya Birla SL Global Real Estate Fund - Dir (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  18.4333   Aditya Birla SL Tax Savings Fund - Direct (Bonus) as on [Tuesday, April 10, 2018] :  74.42   Aditya Birla SL Tax Savings Fund - Direct (D) as on [Friday, May 18, 2018] :  34.5   Aditya Birla SL Equity Hybrid '95 Fund-Direct (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  205.59   Aditya Birla SL Equity Hybrid '95 Fund-Direct (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  781.02   Aditya Birla SL Advantage Fund - Direct (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  126.62   Aditya Birla SL Advantage Fund - Direct (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  427.85   Aditya Birla SL Cash Manager - Direct (Div-D)(Rei) as on [Monday, May 21, 2018] :  99.9991   Aditya Birla SL Cash Manager - Direct (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  438.2842   Aditya Birla SL Cash Manager - Direct (Div-W) as on [Monday, May 21, 2018] :  100.2598   Aditya Birla SL Cash Plus - Direct (Div-D) as on [Monday, May 21, 2018] :  100.195   Aditya Birla SL Cash Plus - Direct (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  281.969   Aditya Birla SL Cash Plus - Direct (Div-W) as on [Monday, May 21, 2018] :  100.281   Aditya Birla SL CEF - Global Agri Plan-Direct (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  17.3008   Aditya Birla SL CEF - Global Agri Plan-Direct (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  24.3461   Aditya Birla SL Dividend Yield Fund - Direct (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  25.22   Aditya Birla SL Dividend Yield Fund - Direct (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  175.32   Aditya Birla SL Dynamic Bond Fund - Dir (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  30.6063   Aditya Birla SL Dynamic Bond Fund - Dir (Div-M) as on [Monday, May 21, 2018] :  10.6624   Aditya Birla SL Dynamic Bond Fund - Dir (Div-Q) as on [Monday, May 21, 2018] :  10.0823   Aditya Birla SL Arbitrage Fund - Dir (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  18.4988   Aditya Birla SL Equity Fund - Direct (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  129.42   Aditya Birla SL Equity Fund - Direct (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  735.91   Aditya Birla SL Floating Rate - LTP - Dir (Div-D) as on [Monday, May 21, 2018] :  100.0201   Aditya Birla SL Floating Rate - LTP - Dir (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  216.1178   Aditya Birla SL Floating Rate - LTP - Dir (Div-W) as on [Monday, May 21, 2018] :  100.1731   Aditya Birla SL Floating Rate - STP - Dir (Div-D) as on [Monday, May 21, 2018] :  100.02   Aditya Birla SL Floating Rate - STP - Dir (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  234.2076   Aditya Birla SL Floating Rate - STP - Dir (Div-W) as on [Monday, May 21, 2018] :  100.1314   Aditya Birla SL Frontline Equity Fund - Direct (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  49.89   Aditya Birla SL Frontline Equity Fund - Direct (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  223.61   Aditya Birla SL Govt Securities Fund-Dir (Div-Q) as on [Monday, May 21, 2018] :  10.1489   Aditya Birla SL Govt Securities Fund-Dir (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  49.099   Aditya Birla SL Const Maturity 10Y Gilt-Dir(Div-Q) as on [Monday, May 21, 2018] :  9.9146   Aditya Birla SL Const Maturity 10Y Gilt-Dir (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  49.1388   Aditya Birla SL Gold Fund - Direct (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  10.1004   Aditya Birla SL Gold Fund - Direct (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  10.1031   Aditya Birla SL Income Plus - Dir (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  78.016   Aditya Birla SL Income Plus - Dir (Div-Q) as on [Monday, May 21, 2018] :  12.8136   Aditya Birla SL Index Fund - Direct (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  12.2381   Aditya Birla SL Index Fund - Direct (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  102.9944   Aditya Birla SL India GenNext Fund - Direct (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  26.84   Aditya Birla SL India GenNext Fund - Direct (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  82.18   Aditya Birla SL India Opport Fund - Direct (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  41.37   Aditya Birla SL India Opport Fund - Direct (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  166.45   Aditya Birla SL India Reforms Fund - Direct (D) as on [Friday, May 18, 2018] :  20.49   Aditya Birla SL India Reforms Fund - Direct (G) as on [Friday, May 18, 2018] :  20.46   Aditya Birla SL Infrastructure Fund - Direct (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  21.8   Aditya Birla SL Infrastructure Fund - Direct (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  35.31   Aditya Birla SL Inter Equity - Plan A-Direct (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  20.2218   Aditya Birla SL Inter Equity - Plan A-Direct (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  20.2065   Aditya Birla SL Inter Equity - Plan B-Direct (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  17.3897   Aditya Birla SL Inter Equity - Plan B-Direct (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  18.8092   Aditya Birla SL Medium Term Plan - Direct (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  14.4285   Aditya Birla SL Medium Term Plan - Direct (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  22.698   Aditya Birla SL Medium Term Plan - Direct (Div-H) as on [Monday, May 21, 2018] :  11.3121   Aditya Birla SL Medium Term Plan - Direct (Div-Q) as on [Monday, May 21, 2018] :  10.3833   Aditya Birla SL Midcap Fund - Direct (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  53.71   Aditya Birla SL Midcap Fund - Direct (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  317.52   Aditya Birla SL MIP - Direct (Div-M) as on [Monday, May 21, 2018] :  13.2257   Aditya Birla SL MIP - Direct (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  46.7255   Aditya Birla SL MIP II - Savings 5 - Dir (Div-M) as on [Monday, May 21, 2018] :  13.811   Aditya Birla SL MIP II - Savings 5 - Dir (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  34.3491   Aditya Birla SL MIP II - Savings 5 - Dir (Payment) as on [Monday, May 21, 2018] :  34.3491   Aditya Birla SL Regular Savings Fund-Dir (Div-M) as on [Monday, May 21, 2018] :  21.3201   Aditya Birla SL Regular Savings Fund-Dir (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  40.0166   Aditya Birla SL Regular Savings Fund-Dir (Payment) as on [Monday, May 21, 2018] :  40.0166   Aditya Birla SL MNC Fund - Direct (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  264.24   Aditya Birla SL MNC Fund - Direct (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  779.14   Aditya Birla SL Monthly Income - Direct (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  69.2923   Aditya Birla SL Monthly Income - Direct (Div-Q) as on [Monday, May 21, 2018] :  13.0696   Aditya Birla SL Digital India Fund - Direct (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  50.56   Aditya Birla SL Pure Value Fund - Direct (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  62.2711   Aditya Birla SL Savings Fund - Direct (Div-D) as on [Monday, May 21, 2018] :  99.9924   Aditya Birla SL Savings Fund - Direct (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  345.4109   Aditya Birla SL Savings Fund - Direct (Div-W) as on [Monday, May 21, 2018] :  100.1391   Aditya Birla SL Short Term Fund - Direct (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  66.6655   Aditya Birla SL Short Term Fund - Direct (Div-M) as on [Monday, May 21, 2018] :  11.4694   Aditya Birla SL Short Term Opport - Direct (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  16.5236   Aditya Birla SL Short Term Opport - Direct (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  29.6466   Aditya Birla SL Short Term Opport - Direct (Div-Q) as on [Monday, May 21, 2018] :  10.3478   Aditya Birla SL Small Cap Fund - Direct (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  40.9042   Aditya Birla SL Small Cap Fund - Direct (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  42.2244   Aditya Birla SL Special Situations Fund-Direct (D) as on [Friday, May 18, 2018] :  23.8078   Aditya Birla SL Special Situations Fund-Direct (G) as on [Friday, May 18, 2018] :  26.5916   Aditya Birla SL Tax Plan - Direct (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  135.27   Aditya Birla SL Tax Plan - Direct (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  41.09   Aditya Birla SL Tax Relief '96 - Direct (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  224.9   Aditya Birla SL Tax Relief '96 - Direct (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  32.61   Aditya Birla SL Focused Equity Fund - Direct (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  33.3873   Aditya Birla SL Focused Equity Fund - Direct (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  58.6112   Aditya Birla SL Treasury Optimizer - Dir (Div-M) as on [Monday, May 21, 2018] :  106.1759   Aditya Birla SL Treasury Optimizer - Dir (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  142.1174   Aditya Birla SL Treasury Optimizer - Dir (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  223.9068   Aditya Birla SL Treasury Optimizer - Dir (Div-Q) as on [Monday, May 21, 2018] :  104.2584   Aditya Birla SL Banking & PSU Debt Fund-Dir(G) as on [Monday, May 21, 2018] :  52.5572   Aditya Birla SL Banking & PSU Debt Fund-Dir(Div-W) as on [Monday, May 21, 2018] :  10.5225   Aditya Birla SL Monthly Income - Direct (Div-M) as on [Monday, May 21, 2018] :  13.8205   Aditya Birla SL Digital India Fund - Direct (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  25.92   Aditya Birla SL Pure Value Fund - Direct (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  43.6193   Aditya Birla SL Interval Income-Qrtly-Sr.I-Dir (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  10.1826   Aditya Birla SL Interval Income-Qrtly-Sr.I-Dir (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  22.7442   Aditya Birla SL IIF - Annual Plan V (G) as on [Monday, November 13, 2017] :  14.3904   Aditya Birla SL IIF - Annual Plan V-Dir (G) as on [Monday, November 13, 2017] :  14.3979   Aditya Birla SL IIF - Annual Plan V-Dir (D) as on [Monday, November 13, 2017] :  10   Aditya Birla SL Cash Plus - Direct (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  153.0885   Aditya Birla SL Qrtly Interval - Sr.IV-Dir (G) as on [Thursday, December 28, 2017] :  21.3452   Aditya Birla SL Qrtly Interval - Sr.IV-Dir (D) as on [Tuesday, June 30, 2015] :  10   Aditya Birla SL IIF - Annual Plan IX (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  14.4926   Aditya Birla SL IIF - Annual Plan IX (Div-Q) as on [Monday, August 14, 2017] :  10   Aditya Birla SL IIF - Annual Plan IX (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  10.4724   Aditya Birla SL IIF - Annual Plan IX-Dir (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  14.5332   Aditya Birla SL IIF - Annual Plan IX-Dir (Div-Q) as on [Tuesday, August 05, 2014] :  10   Aditya Birla SL IIF - Annual Plan IX-Dir (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  10.4744   Aditya Birla SL Arbitrage Fund - Dir (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  11.0627   Aditya Birla SL FTP - Series HL (G) as on [Tuesday, August 22, 2017] :  14.0562   Birla Sun Life FTP - Series HL (Div-Q) as on [Thursday, August 21, 2014] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series HL (D) as on [Tuesday, August 22, 2017] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series HL - Direct (G) as on [Tuesday, August 22, 2017] :  14.0861   Birla Sun Life FTP - Series HL - Direct (Div-Q) as on [Thursday, August 21, 2014] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series HL - Direct (D) as on [Tuesday, August 22, 2017] :  10   Aditya Birla SL IIF - Annual Plan X (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  14.5352   Aditya Birla SL IIF - Annual Plan X (Div-Q) as on [Monday, May 21, 2018] :  10.3685   Aditya Birla SL IIF - Annual Plan X (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  10.4268   Aditya Birla SL IIF - Annual Plan X - Dir (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  14.5575   Aditya Birla SL FTP - Series HS (G) as on [Thursday, September 07, 2017] :  14.067   Aditya Birla SL FTP - Series HS (Div-Q) as on [Thursday, September 07, 2017] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series HS (D) as on [Tuesday, September 06, 2016] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series HS - Direct (G) as on [Thursday, September 07, 2017] :  14.1198   Aditya Birla SL FTP - Series HS - Direct (Div-Q) as on [Thursday, September 04, 2014] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series HS - Direct (D) as on [Thursday, September 04, 2014] :  10   Aditya Birla SL Short Term Fund - Direct (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  12.4186   Aditya Birla SL Short Term Fund (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  11.6292   Aditya Birla SL FTP - Series IY (G) as on [Thursday, April 12, 2018] :  14.1507   Aditya Birla SL FTP - Series IY (Div-Q) as on [Thursday, April 12, 2018] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series IY (D) as on [Thursday, April 12, 2018] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series IY - Direct (G) as on [Thursday, April 12, 2018] :  14.2999   Aditya Birla SL FTP - Series IY - Direct (Div-Q) as on [Thursday, April 09, 2015] :  10   Aditya Birla SL Banking&Financial Services (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  27.69   Aditya Birla SL Banking&Financial Services (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  17.46   Aditya Birla SL Banking&Financial Services-Dir(G) as on [Monday, May 21, 2018] :  28.91   Aditya Birla SL Banking&Financial Services-Dir(D) as on [Monday, May 21, 2018] :  21.98   Aditya Birla SL FTP - Series JA (G) as on [Monday, November 28, 2016] :  12.8115   Aditya Birla SL FTP - Series JA - Direct (G) as on [Wednesday, November 29, 2017] :  15.4334   Aditya Birla SL FTP - Series JA - Direct (D) as on [Thursday, November 27, 2014] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series JX (G) as on [Monday, April 09, 2018] :  13.9925   Aditya Birla SL FTP - Series JX (D) as on [Monday, April 06, 2015] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series JX - Direct (G) as on [Monday, April 09, 2018] :  14.0931   Aditya Birla SL FTP - Series KE (G) as on [Tuesday, April 10, 2018] :  13.9612   Aditya Birla SL FTP - Series KE (Div-Q) as on [Tuesday, April 07, 2015] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series KE (D) as on [Tuesday, April 07, 2015] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series KE - Direct (G) as on [Tuesday, April 10, 2018] :  14.0619   Aditya Birla SL FTP - Series KE - Direct (Div-Q) as on [Tuesday, April 07, 2015] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series KE - Direct (D) as on [Tuesday, April 07, 2015] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series KH (G) as on [Tuesday, April 10, 2018] :  13.9121   Aditya Birla SL FTP - Series KH (Div-Q) as on [Tuesday, April 10, 2018] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series KH (D) as on [Tuesday, April 07, 2015] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series KH - Direct (G) as on [Tuesday, April 10, 2018] :  14.0389   Aditya Birla SL FTP - Series KH - Direct (D) as on [Tuesday, April 07, 2015] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series KJ (G) as on [Wednesday, April 11, 2018] :  13.8974   Aditya Birla SL FTP - Series KJ (Div-Q) as on [Wednesday, April 08, 2015] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series KJ (D) as on [Wednesday, April 11, 2018] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series KJ - Direct (G) as on [Wednesday, April 11, 2018] :  14.0138   Aditya Birla SL FTP - Series KO (G) as on [Monday, April 16, 2018] :  13.8961   Aditya Birla SL FTP - Series KO (Div-Q) as on [Monday, April 13, 2015] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series KO (D) as on [Monday, April 16, 2018] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series KO - Direct (G) as on [Monday, April 16, 2018] :  13.9927   Aditya Birla SL FTP - Series KO - Direct (Div-Q) as on [Monday, April 16, 2018] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series KP (G) as on [Wednesday, April 18, 2018] :  13.8721   Aditya Birla SL FTP - Series KP (D) as on [Wednesday, April 15, 2015] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series KP - Direct (G) as on [Wednesday, April 18, 2018] :  14.0054   Aditya Birla SL FTP - Series KP - Direct (D) as on [Wednesday, April 15, 2015] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series KW (G) as on [Monday, April 09, 2018] :  13.7839   Aditya Birla SL FTP - Series KW (Div-Q) as on [Monday, April 09, 2018] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series KW (D) as on [Monday, April 06, 2015] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series KW - Direct (G) as on [Monday, April 09, 2018] :  13.8643   Aditya Birla SL FTP - Series KW - Direct (D) as on [Monday, April 06, 2015] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series KX (G) as on [Monday, April 09, 2018] :  13.8022   Aditya Birla SL FTP - Series KX (Div-Q) as on [Monday, April 06, 2015] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series KX (D) as on [Monday, April 09, 2018] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series KX - Direct (G) as on [Monday, April 09, 2018] :  13.8432   Aditya Birla SL FTP - Series KX - Direct (D) as on [Monday, April 06, 2015] :  10   Birla Sun Life CPO Fund - Series 21 (G) as on [Thursday, June 15, 2017] :  12.2309   Aditya Birla SL Emerging Leaders Fund-Sr.3 (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  9.43   Aditya Birla SL Emerging Leaders Fund-Sr.3-Dir(G) as on [Monday, May 21, 2018] :  16.18   Aditya Birla SL Emerging Leaders Fund-Sr.3-Dir(D) as on [Monday, May 21, 2018] :  9.45   Aditya Birla SL Emerging Leaders Fund-Sr.3 (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  15.9   Aditya Birla SL Emerging Leaders Fund-Sr.4 (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  16.49   Aditya Birla SL Emerging Leaders Fund-Sr.4 (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  9.44   Aditya Birla SL Emerging Leaders Fund-Sr.4-Dir(D) as on [Monday, May 21, 2018] :  9.46   Aditya Birla SL Emerging Leaders Fund-Sr.4-Dir(G) as on [Monday, May 21, 2018] :  16.72   Aditya Birla SL CPO Fund - Series 22 (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  12.6022   Aditya Birla SL CPO Fund - Series 22 - Direct (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  13.2369   Aditya Birla SL FTP - Series LU (G) as on [Monday, August 28, 2017] :  12.8517   Aditya Birla SL FTP - Series LU (Div-Q) as on [Monday, August 28, 2017] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series LU (D) as on [Monday, August 28, 2017] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series LU - Direct (G) as on [Monday, August 28, 2017] :  12.9285   Aditya Birla SL FTP - Series LU - Direct (Div-Q) as on [Monday, August 28, 2017] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series LU - Direct (D) as on [Monday, August 28, 2017] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series LV (G) as on [Wednesday, September 06, 2017] :  12.899   Aditya Birla SL FTP - Series LV (Div-Q) as on [Wednesday, September 06, 2017] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series LV (D) as on [Wednesday, September 06, 2017] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series LV - Direct (G) as on [Wednesday, September 06, 2017] :  12.9269   Aditya Birla SL FTP - Series LV - Direct (Div-Q) as on [Wednesday, September 06, 2017] :  10   Aditya Birla SL CPO Fund - Series 23 (G) as on [Wednesday, September 20, 2017] :  12.0297   Aditya Birla SL CPO Fund - Series 23 - Direct (G) as on [Wednesday, September 20, 2017] :  12.5492   Aditya Birla SL FTP - Series LX (G) as on [Wednesday, September 27, 2017] :  12.9063   Aditya Birla SL FTP - Series LX (Div-Q) as on [Wednesday, September 27, 2017] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series LX (D) as on [Tuesday, September 26, 2017] :  12.9043   Aditya Birla SL FTP - Series LX - Direct (G) as on [Wednesday, September 27, 2017] :  12.9407   Aditya Birla SL FTP - Series LX - Direct (D) as on [Tuesday, September 26, 2017] :  12.9396   Aditya Birla SL Focused Equity Fund-Sr.3 (G) as on [Wednesday, November 01, 2017] :  13.33   Aditya Birla SL Focused Equity Fund-Sr.3 (D) as on [Wednesday, November 01, 2017] :  10   Aditya Birla SL Focused Equity Fund-Sr.3-Dir (G) as on [Wednesday, November 01, 2017] :  13.72   Aditya Birla SL Focused Equity Fund-Sr.3-Dir (D) as on [Wednesday, November 01, 2017] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series MA (G) as on [Wednesday, October 18, 2017] :  12.8519   Aditya Birla SL FTP - Series MA (Div-Q) as on [Wednesday, October 18, 2017] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series MA (D) as on [Wednesday, October 18, 2017] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series MA - Direct (G) as on [Wednesday, October 18, 2017] :  12.8862   Aditya Birla SL FTP - Series MA - Direct (Div-Q) as on [Wednesday, October 18, 2017] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series MA - Direct (D) as on [Wednesday, October 18, 2017] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series MD (G) as on [Wednesday, November 15, 2017] :  12.6488   Aditya Birla SL FTP - Series MD (Div-Q) as on [Wednesday, November 15, 2017] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series MD (D) as on [Wednesday, November 15, 2017] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series MD - Direct (G) as on [Wednesday, November 15, 2017] :  12.7682   Aditya Birla SL FTP - Series MD - Direct (D) as on [Wednesday, November 15, 2017] :  10   Aditya Birla SL CPO Fund - Series 25 (G) as on [Wednesday, April 04, 2018] :  12.1682   Aditya Birla SL CPO Fund - Series 25 - Direct (G) as on [Wednesday, April 04, 2018] :  12.7195   Aditya Birla SL Equity Savings Fund (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  12.99   Aditya Birla SL Equity Savings Fund (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  11.19   Aditya Birla SL Equity Savings Fund - Direct (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  13.52   Aditya Birla SL Equity Savings Fund - Direct (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  12.25   Aditya Birla SL Focused Equity Fund-Sr.4 (G) as on [Thursday, December 21, 2017] :  13.04   Aditya Birla SL Focused Equity Fund-Sr.4 (D) as on [Thursday, December 21, 2017] :  10   Aditya Birla SL Focused Equity Fund-Sr.4-Dir (G) as on [Thursday, December 21, 2017] :  13.42   Aditya Birla SL Focused Equity Fund-Sr.4-Dir (D) as on [Thursday, December 21, 2017] :  10   Aditya Birla SL Dynamic Bond Fund - Reg (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  11.3244   Aditya Birla SL Emerging Leaders Fund-Sr.5 (G) as on [Tuesday, January 02, 2018] :  18.32   Aditya Birla SL Emerging Leaders Fund-Sr.5 (D) as on [Tuesday, January 02, 2018] :  10   Aditya Birla SL Emerging Leaders Fund-Sr.5-Dir(G) as on [Tuesday, January 02, 2018] :  18.8   Aditya Birla SL Emerging Leaders Fund-Sr.5-Dir(D) as on [Tuesday, January 02, 2018] :  10   Aditya Birla SL Banking & PSU Debt Fund (Div-M) as on [Monday, May 21, 2018] :  12.3689   Aditya Birla SL Banking & PSU Debt Fund-Dir(Div-M) as on [Monday, May 21, 2018] :  12.7767   Aditya Birla SL Income Plus (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  11.218   Aditya Birla SL Income Plus - Dir (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  11.5113   Aditya Birla SL Manufacturing Equity Fund (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  13.77   Aditya Birla SL Manufacturing Equity Fund (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  11.41   Aditya Birla SL Manufacturing Equity Fund-Dir (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  14.22   Aditya Birla SL Manufacturing Equity Fund-Dir (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  11.81   Aditya Birla SL Dynamic Bond Fund - Dir (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  11.7612   Aditya Birla SL Focused Equity Fund-Sr.5 (G) as on [Tuesday, March 27, 2018] :  12.38   Aditya Birla SL Focused Equity Fund-Sr.5 (D) as on [Tuesday, March 27, 2018] :  10   Aditya Birla SL Focused Equity Fund-Sr.5-Dir (G) as on [Tuesday, March 27, 2018] :  12.94   Aditya Birla SL Focused Equity Fund-Sr.5-Dir (D) as on [Tuesday, March 27, 2018] :  10   Aditya Birla SL CPO Fund - Series 26 (G) as on [Tuesday, April 03, 2018] :  11.5815   Aditya Birla SL CPO Fund - Series 26 - Direct (G) as on [Tuesday, April 03, 2018] :  11.8034   Aditya Birla SL Corporate Bond Fund (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  12.9171   Aditya Birla SL Corporate Bond Fund (Bonus) as on [Monday, May 21, 2018] :  12.9328   Aditya Birla SL Corporate Bond Fund (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  11.1905   Aditya Birla SL Corporate Bond Fund - Dir (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  13.2993   Aditya Birla SL Corporate Bond Fund - Dir (Bonus) as on [Monday, May 21, 2018] :  13.2991   Aditya Birla SL Corporate Bond Fund - Dir (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  11.5341   Aditya Birla SL FTP - Series MK (G) as on [Tuesday, April 03, 2018] :  12.7266   Aditya Birla SL FTP - Series MK (Div-Q) as on [Tuesday, April 03, 2018] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series MK (D) as on [Tuesday, April 03, 2018] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series MK - Direct (G) as on [Tuesday, April 03, 2018] :  12.7609   Aditya Birla SL FTP - Series MK - Direct (Div-Q) as on [Tuesday, April 03, 2018] :  10   Aditya Birla SL Emerging Leaders Fund-Sr.6 (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  14.12   Aditya Birla SL Emerging Leaders Fund-Sr.6 (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  11.96   Aditya Birla SL Emerging Leaders Fund-Sr.6-Dir(G) as on [Monday, May 21, 2018] :  14.84   Aditya Birla SL Emerging Leaders Fund-Sr.6-Dir(D) as on [Monday, May 21, 2018] :  12.27   Aditya Birla SL FTP - Series MP (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  12.521   Aditya Birla SL FTP - Series MP (Div-Q) as on [Monday, May 21, 2018] :  10.8933   Aditya Birla SL FTP - Series MP - Direct (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  12.6906   Aditya Birla SL FTP - Series MP - Direct (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  12.6905   Aditya Birla SL FTP - Series MR (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  12.6276   Aditya Birla SL FTP - Series MR (Div-Q) as on [Monday, May 21, 2018] :  10.9347   Aditya Birla SL FTP - Series MR (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  12.6276   Aditya Birla SL FTP - Series MR - Direct (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  12.6651   Aditya Birla SL FTP - Series MR - Direct (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  12.6658   Aditya Birla SL FTP - Series MQ (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  12.6649   Aditya Birla SL FTP - Series MQ (Div-Q) as on [Monday, May 21, 2018] :  10.9423   Aditya Birla SL FTP - Series MQ (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  12.6649   Aditya Birla SL FTP - Series MQ - Direct (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  12.7022   Aditya Birla SL FTP - Series MQ - Direct (Div-Q) as on [Monday, May 21, 2018] :  10.956   Aditya Birla SL FTP - Series MQ - Direct (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  12.7021   Aditya Birla SL FTP - Series MU (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  12.4081   Aditya Birla SL FTP - Series MU (Div-Q) as on [Monday, May 21, 2018] :  10.9223   Aditya Birla SL FTP - Series MU (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  12.4081   Aditya Birla SL FTP - Series MU - Direct (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  12.5321   Aditya Birla SL FTP - Series MU - Direct (Div-Q) as on [Monday, May 21, 2018] :  10.9343   Aditya Birla SL FTP - Series MU - Direct (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  12.5336   Aditya Birla SL Focused Equity Fund-Sr.6 (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  13.39   Aditya Birla SL Focused Equity Fund-Sr.6 (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  12.32   Aditya Birla SL Focused Equity Fund-Sr.6-Dir (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  13.82   Aditya Birla SL Focused Equity Fund-Sr.6-Dir (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  12.71   Aditya Birla SL FTP - Series MX (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  12.292   Aditya Birla SL FTP - Series MX (Div-Q) as on [Monday, May 21, 2018] :  10.8565   Aditya Birla SL FTP - Series MX (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  12.2926   Aditya Birla SL FTP - Series MX - Direct (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  12.3246   Aditya Birla SL FTP - Series MY (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  12.1799   Aditya Birla SL FTP - Series MY (Div-Q) as on [Monday, May 21, 2018] :  10.8537   Aditya Birla SL FTP - Series MY (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  12.1804   Aditya Birla SL FTP - Series MY - Direct (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  12.2116   Aditya Birla SL FTP - Series MY - Direct (Div-Q) as on [Monday, May 21, 2018] :  10.8669   Aditya Birla SL CPO Fund - Series 29 (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  11.7258   Aditya Birla SL CPO Fund - Series 29 - Direct (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  12.1151   Aditya Birla SL FTP - Series NB (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  12.0654   Aditya Birla SL FTP - Series NB (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  12.0655   Aditya Birla SL FTP - Series NB - Direct (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  12.1001   Aditya Birla SL FTP - Series ND (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  12.0228   Aditya Birla SL FTP - Series ND (Div-Q) as on [Monday, May 21, 2018] :  10.8556   Aditya Birla SL FTP - Series ND (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  12.0228   Aditya Birla SL FTP - Series ND - Direct (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  12.0568   Aditya Birla SL FTP - Series ND - Direct (Div-Q) as on [Monday, May 21, 2018] :  10.863   Aditya Birla SL FTP - Series ND - Direct (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  12.0572   Aditya Birla SL FTP - Series NE (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  11.9823   Aditya Birla SL FTP - Series NE (Div-Q) as on [Monday, May 21, 2018] :  10.8132   Aditya Birla SL FTP - Series NE (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  11.9823   Aditya Birla SL FTP - Series NE - Direct (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  12.0175   Aditya Birla SL FTP - Series NE - Direct (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  12.018   Aditya Birla SL FTP - Series NG (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  11.9791   Aditya Birla SL FTP - Series NG (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  11.9793   Aditya Birla SL FTP - Series NG - Direct (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  12.0128   Aditya Birla SL FTP - Series NG - Direct (Div-Q) as on [Monday, May 21, 2018] :  10.8447   Aditya Birla SL Emerging Leaders Fund-Sr.7 (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  15.27   Aditya Birla SL Emerging Leaders Fund-Sr.7 (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  12.3   Aditya Birla SL Emerging Leaders Fund-Sr.7-Dir(G) as on [Monday, May 21, 2018] :  15.56   Aditya Birla SL Emerging Leaders Fund-Sr.7-Dir(D) as on [Monday, May 21, 2018] :  12.54   Aditya Birla SL FTP - Series NH (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  11.9456   Aditya Birla SL FTP - Series NH (Div-Q) as on [Monday, May 21, 2018] :  10.8183   Aditya Birla SL FTP - Series NH (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  11.9454   Aditya Birla SL FTP - Series NH - Direct (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  11.98   Aditya Birla SL FTP - Series NH - Direct (Div-Q) as on [Monday, May 21, 2018] :  10.8272   Aditya Birla SL FTP - Series NI (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  11.9455   Aditya Birla SL FTP - Series NI (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  11.9459   Aditya Birla SL FTP - Series NI - Direct (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  11.9793   Aditya Birla SL FTP - Series NK (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  11.9216   Aditya Birla SL FTP - Series NK - Direct (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  11.9679   Aditya Birla SL FTP - Series NK - Direct (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  11.9678   Aditya Birla SL FTP - Series NL (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  11.8277   Aditya Birla SL FTP - Series NL (Div-Q) as on [Monday, May 21, 2018] :  10.8015   Aditya Birla SL FTP - Series NL (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  11.8277   Aditya Birla SL FTP - Series NL - Direct (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  11.8733   Aditya Birla SL FTP - Series NL - Direct (Div-Q) as on [Monday, May 21, 2018] :  10.8151   Aditya Birla SL FTP - Series NL - Direct (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  11.8733   Aditya Birla SL CPO Fund - Series 30 (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  11.4995   Aditya Birla SL CPO Fund - Series 30 - Direct (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  11.775   Aditya Birla SL FTP - Series NP (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  11.6844   Aditya Birla SL FTP - Series NP (Div-Q) as on [Monday, May 21, 2018] :  10.7467   Aditya Birla SL FTP - Series NP (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  11.6835   Aditya Birla SL FTP - Series NP - Direct (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  11.7283   Aditya Birla SL FTP - Series NP - Direct (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  11.7276   Aditya Birla SL DAF - Sr.I (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  11.2107   Aditya Birla SL DAF - Sr.I (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  11.2107   Aditya Birla SL DAF - Sr.I - Direct (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  11.4689   Aditya Birla SL DAF - Sr.I - Direct (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  11.4689   Aditya Birla SL Sensex ETF as on [Monday, May 21, 2018] :  335.0217   Aditya Birla SL FTP - Series NR (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  11.2697   Aditya Birla SL FTP - Series NR (Div-Q) as on [Monday, May 21, 2018] :  10.6262   Aditya Birla SL FTP - Series NR (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  11.2697   Aditya Birla SL FTP - Series NR - Direct (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  11.3187   Aditya Birla SL FTP - Series NR - Direct (Div-Q) as on [Monday, May 21, 2018] :  10.6495   Aditya Birla SL FTP - Series NR - Direct (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  11.3186   Aditya Birla SL FTP - Series NT (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  11.2159   Aditya Birla SL FTP - Series NT (Div-Q) as on [Monday, May 21, 2018] :  10.6113   Aditya Birla SL FTP - Series NT (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  11.2159   Aditya Birla SL FTP - Series NT - Direct (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  11.2633   Aditya Birla SL FTP - Series NT - Direct (Div-Q) as on [Monday, May 21, 2018] :  10.6262   Aditya Birla SL FTP - Series NT - Direct (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  11.2634   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.1 (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  11.78   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.1 (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  10.05   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.1-Dir (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  12.03   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.1-Dir (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  10.21   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.2 (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  12.93   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.2 (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  11.64   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.2-Dir (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  13.17   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.2-Dir (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  11.85   Aditya Birla SL FTP - Series OD (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  10.675   Aditya Birla SL FTP - Series OD (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  10.6749   Aditya Birla SL FTP - Series OD - Direct (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  10.7124   Aditya Birla SL FTP - Series OD - Direct (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  10.7122   Aditya Birla SL FTP - Series OE (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  10.6709   Aditya Birla SL FTP - Series OE - Direct (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  10.7078   Aditya Birla SL FTP - Series OF (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  10.7405   Aditya Birla SL FTP - Series OF (Div-Q) as on [Monday, May 21, 2018] :  10.4606   Aditya Birla SL FTP - Series OF (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  10.7413   Aditya Birla SL FTP - Series OF - Direct (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  10.8737   Aditya Birla SL FTP - Series OF - Direct (Div-Q) as on [Monday, May 21, 2018] :  10.5276   Aditya Birla SL FTP - Series OF - Direct (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  10.8736   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.3 (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  12.24   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.3 (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  11.23   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.3-Dir (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  12.52   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.3-Dir (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  11.49   Aditya Birla SL FTP - Series OG (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  10.6594   Aditya Birla SL FTP - Series OG (Div-Q) as on [Monday, May 21, 2018] :  10.4093   Aditya Birla SL FTP - Series OG (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  10.6599   Aditya Birla SL FTP - Series OG - Direct (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  10.6957   Aditya Birla SL FTP - Series OG - Direct (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  10.6953   Aditya Birla SL FTP - Series OH (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  10.6986   Aditya Birla SL FTP - Series OH (Div-Q) as on [Monday, May 21, 2018] :  10.4444   Aditya Birla SL FTP - Series OH (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  10.6986   Aditya Birla SL FTP - Series OH - Direct (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  10.7345   Aditya Birla SL FTP - Series OH - Direct (Div-Q) as on [Monday, May 21, 2018] :  10.4688   Aditya Birla SL FTP - Series OH - Direct (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  10.7347   Aditya Birla SL FTP - Series OI (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  10.6772   Aditya Birla SL FTP - Series OI (Div-Q) as on [Monday, May 21, 2018] :  10.4279   Aditya Birla SL FTP - Series OI (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  10.6772   Aditya Birla SL FTP - Series OI - Direct (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  10.7124   Aditya Birla SL FTP - Series OI - Direct (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  10.7123   Aditya Birla SL FTP - Series OJ (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  10.6637   Aditya Birla SL FTP - Series OJ (Div-Q) as on [Monday, May 21, 2018] :  10.4188   Aditya Birla SL FTP - Series OJ (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  10.6637   Aditya Birla SL FTP - Series OJ - Direct (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  10.7839   Aditya Birla SL FTP - Series OJ - Direct (Div-Q) as on [Monday, May 21, 2018] :  10.4994   Aditya Birla SL FTP - Series OJ - Direct (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  10.7839   Aditya Birla SL FTP - Series OK (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  10.61   Aditya Birla SL FTP - Series OK (Div-Q) as on [Monday, May 21, 2018] :  10.3736   Aditya Birla SL FTP - Series OK (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  10.6104   Aditya Birla SL FTP - Series OK - Direct (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  10.6758   Aditya Birla SL FTP - Series OK - Direct (Div-Q) as on [Monday, May 21, 2018] :  10.4184   Aditya Birla SL FTP - Series OK - Direct (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  10.6758   Aditya Birla SL FTP - Series OL (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  10.6414   Aditya Birla SL FTP - Series OL - Direct (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  10.6648   Aditya Birla SL FTP - Series OM (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  10.6197   Aditya Birla SL FTP - Series OM (Div-Q) as on [Monday, May 21, 2018] :  10.3875   Aditya Birla SL FTP - Series OM (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  10.6197   Aditya Birla SL FTP - Series OM - Direct (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  10.6375   Aditya Birla SL FTP - Series OM - Direct (Div-Q) as on [Monday, May 21, 2018] :  10.3987   Aditya Birla SL FTP - Series OM - Direct (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  10.6375   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.4 (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  10.19   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.4 (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  10.19   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.4-Dir (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  10.36   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.4-Dir (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  10.36   Aditya Birla SL FTP - Series OT (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  10.2821   Aditya Birla SL FTP - Series OT (Div-Q) as on [Monday, May 21, 2018] :  10.2342   Aditya Birla SL FTP - Series OT (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  10.2821   Aditya Birla SL FTP - Series OT - Direct (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  10.2989   Aditya Birla SL FTP - Series OT - Direct (Div-Q) as on [Monday, May 21, 2018] :  10.2485   Aditya Birla SL FTP - Series OT - Direct (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  10.2988   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.5 (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  9.7   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.5 (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  9.7   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.5-Dir (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  9.81   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.5-Dir (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  9.81   Aditya Birla SL FTP - Series OW (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  10.134   Aditya Birla SL FTP - Series OW (Div-Q) as on [Monday, May 21, 2018] :  10.134   Aditya Birla SL FTP - Series OW (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  10.134   Aditya Birla SL FTP - Series OW - Direct (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  10.145   Aditya Birla SL FTP - Series OW - Direct (Div-Q) as on [Monday, May 21, 2018] :  10.145   Aditya Birla SL FTP - Series OW - Direct (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  10.145   Aditya Birla SL FTP - Series OX (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  10.074   Aditya Birla SL FTP - Series OX (Div-Q) as on [Monday, May 21, 2018] :  10.0741   Aditya Birla SL FTP - Series OX (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  10.074   Aditya Birla SL FTP - Series OX - Direct (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  10.0815   Aditya Birla SL FTP - Series OX - Direct (Div-Q) as on [Monday, May 21, 2018] :  10.0816   Aditya Birla SL FTP - Series OX - Direct (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  10.0816   Aditya Birla SL FTP - Series OY (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  10.0659   Aditya Birla SL FTP - Series OY (Div-Q) as on [Monday, May 21, 2018] :  10.0658   Aditya Birla SL FTP - Series OY (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  10.0659   Aditya Birla SL FTP - Series OY - Direct (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  10.0727   Aditya Birla SL FTP - Series OY - Direct (Div-Q) as on [Monday, May 21, 2018] :  10.0726   Aditya Birla SL FTP - Series OY - Direct (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  10.0728   Aditya Birla SL FTP - Series OZ (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  10.0499   Aditya Birla SL FTP - Series OZ (Div-Q) as on [Monday, May 21, 2018] :  10.05   Aditya Birla SL FTP - Series OZ (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  10.0503   Aditya Birla SL FTP - Series OZ - Direct (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  10.0563   Aditya Birla SL FTP - Series OZ - Direct (Div-Q) as on [Monday, May 21, 2018] :  10.0563   Aditya Birla SL FTP - Series OZ - Direct (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  10.0564   Aditya Birla SL FTP - Series PA (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  10.072   Aditya Birla SL FTP - Series PA (Div-Q) as on [Monday, May 21, 2018] :  10.0721   Aditya Birla SL FTP - Series PA (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  10.0721   Aditya Birla SL FTP - Series PA - Direct (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  10.078   Aditya Birla SL FTP - Series PA - Direct (Div-Q) as on [Monday, May 21, 2018] :  10.078   Aditya Birla SL FTP - Series PA - Direct (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  10.078   Aditya Birla SL FTP - Series PB (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  10.0482   Aditya Birla SL FTP - Series PB (Div-Q) as on [Monday, May 21, 2018] :  10.0482   Aditya Birla SL FTP - Series PB (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  10.0482   Aditya Birla SL FTP - Series PB - Direct (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  10.054   Aditya Birla SL FTP - Series PB - Direct (Div-Q) as on [Monday, May 21, 2018] :  10.054   Aditya Birla SL FTP - Series PB - Direct (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  10.0543   Aditya Birla SL FTP - Series PC (Div-Q) as on [Monday, May 21, 2018] :  10.0401   Aditya Birla SL FTP - Series PC (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  10.0401   Aditya Birla SL FTP - Series PC (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  10.0401   Aditya Birla SL FTP - Series PC - Direct (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  10.0453   Aditya Birla SL FTP - Series PC - Direct (Div-Q) as on [Monday, May 21, 2018] :  10.0453   Aditya Birla SL FTP - Series PC - Direct (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  10.0453   Aditya Birla SL FTP - Series PD (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  10.0324   Aditya Birla SL FTP - Series PD (Div-Q) as on [Monday, May 21, 2018] :  10.0324   Aditya Birla SL FTP - Series PD (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  10.0324   Aditya Birla SL FTP - Series PD - Direct (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  10.0375   Aditya Birla SL FTP - Series PD - Direct (Div-Q) as on [Monday, May 21, 2018] :  10.0375   Aditya Birla SL FTP - Series PD - Direct (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  10.0377   Aditya Birla SL FTP - Series PE (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  10.0072   Aditya Birla SL FTP - Series PE (Div-Q) as on [Monday, May 21, 2018] :  10.0072   Aditya Birla SL FTP - Series PE (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  10.0072   Aditya Birla SL FTP - Series PE - Direct (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  10.0117   Aditya Birla SL FTP - Series PE - Direct (Div-Q) as on [Monday, May 21, 2018] :  10.0123   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.6 (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  10.25   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.6 (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  10.25   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.6-Dir (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  10.28   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.6-Dir (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  10.28   Aditya Birla SL FTP - Series PF (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  9.9959   Aditya Birla SL FTP - Series PF (Div-Q) as on [Monday, May 21, 2018] :  9.9959   Aditya Birla SL FTP - Series PF (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  9.9959   Aditya Birla SL FTP - Series PF - Direct (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  10.0001   Aditya Birla SL FTP - Series PF - Direct (Div-Q) as on [Monday, May 21, 2018] :  9.999   Aditya Birla SL FTP - Series PG (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  10.0003   Aditya Birla SL FTP - Series PG (Div-Q) as on [Monday, May 21, 2018] :  10.0003   Aditya Birla SL FTP - Series PG (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  10.0003   Aditya Birla SL FTP - Series PG - Direct (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  10.0043   Aditya Birla SL FTP - Series PG - Direct (Div-Q) as on [Monday, May 21, 2018] :  10.0043   Aditya Birla SL FTP - Series PG - Direct (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  10.0048   Aditya Birla SL FTP - Series PH (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  9.9849   Aditya Birla SL FTP - Series PH (Div-Q) as on [Monday, May 21, 2018] :  9.9849   Aditya Birla SL FTP - Series PH - Direct (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  9.9887   Aditya Birla SL FTP - Series PH - Direct (Div-Q) as on [Monday, May 21, 2018] :  9.9884   Aditya Birla SL FTP - Series PI (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  9.9804   Aditya Birla SL FTP - Series PI (Div-Q) as on [Monday, May 21, 2018] :  9.9804   Aditya Birla SL FTP - Series PI (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  9.9804   Aditya Birla SL FTP - Series PI - Direct (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  9.9841   Aditya Birla SL FTP - Series PI - Direct (Div-Q) as on [Monday, May 21, 2018] :  9.9841   Aditya Birla SL FTP - Series PI - Direct (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  9.9841   Aditya Birla SL FTP - Series PJ (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  9.9675   Aditya Birla SL FTP - Series PJ (Div-Q) as on [Monday, May 21, 2018] :  9.9675   Aditya Birla SL FTP - Series PJ (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  9.9675   Aditya Birla SL FTP - Series PJ - Direct (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  9.9709   Aditya Birla SL FTP - Series PJ - Direct (Div-Q) as on [Monday, May 21, 2018] :  9.9707   Aditya Birla SL FTP - Series PK (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  9.9567   Aditya Birla SL FTP - Series PK (Div-Q) as on [Monday, May 21, 2018] :  9.9567   Aditya Birla SL FTP - Series PK (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  9.9567   Aditya Birla SL FTP - Series PK - Direct (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  9.9601   Aditya Birla SL FTP - Series PK - Direct (Div-Q) as on [Monday, May 21, 2018] :  9.9601   Aditya Birla SL FTP - Series PK - Direct (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  9.9601   Aditya Birla SL FTP - Series PM (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  10.037   Aditya Birla SL FTP - Series PM (Div-Q) as on [Monday, May 21, 2018] :  10.037   Aditya Birla SL FTP - Series PM (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  10.037   Aditya Birla SL FTP - Series PM - Direct (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  10.0411   Aditya Birla SL FTP - Series PM - Direct (Div-Q) as on [Monday, May 21, 2018] :  10.0415   Aditya Birla SL FTP - Series PM - Direct (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  10.0411   Aditya Birla SL FTP - Series PO (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  9.9397   Aditya Birla SL FTP - Series PO (Div-Q) as on [Monday, May 21, 2018] :  9.9396   Aditya Birla SL FTP - Series PO (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  9.9397   Aditya Birla SL FTP - Series PO - Direct (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  9.9428   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.7 (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  9.69   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.7 (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  9.69   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.7-Dir (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  9.71   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.7-Dir (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  9.71   Aditya Birla SL FTP - Series PN (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  10.0268   Aditya Birla SL FTP - Series PN (Div-Q) as on [Monday, May 21, 2018] :  10.0268   Aditya Birla SL FTP - Series PN (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  10.0267   Aditya Birla SL FTP - Series PN - Direct (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  10.0305   Aditya Birla SL FTP - Series PN - Direct (Div-Q) as on [Monday, May 21, 2018] :  10.0308   Aditya Birla SL FTP - Series PN - Direct (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  10.0307   Aditya Birla SL FTP - Series PR (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  9.938   Aditya Birla SL FTP - Series PR - Direct (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  9.9407   Aditya Birla SL FTP - Series PR - Direct (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  9.9407   Aditya Birla SL FTP - Series PT (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  9.9592   Aditya Birla SL FTP - Series PT (Div-Q) as on [Monday, May 21, 2018] :  9.9592   Aditya Birla SL FTP - Series PT (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  9.9591   Aditya Birla SL FTP - Series PT - Direct (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  9.9599   Aditya Birla SL FTP - Series PT - Direct (Div-Q) as on [Monday, May 21, 2018] :  9.9599   Aditya Birla SL FTP - Series PT - Direct (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  9.9599   Aditya Birla SL FTP - Series PU (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  9.9857   Aditya Birla SL FTP - Series PU (Div-Q) as on [Monday, May 21, 2018] :  9.9857   Aditya Birla SL FTP - Series PU (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  9.9857   Aditya Birla SL FTP - Series PU - Direct (G) as on [Monday, May 21, 2018] :  9.986   Aditya Birla SL FTP - Series PU - Direct (Div-Q) as on [Monday, May 21, 2018] :  9.986   Aditya Birla SL FTP - Series PU - Direct (D) as on [Monday, May 21, 2018] :  9.986
Market Menu
plusminMF Schemes
plusminMF Trends
MF Buzz
MF Tools
Knowledge Center
Mutual Fund News
Close
SCHEME PROFILE
You are here : Mutual Fund | MF Schemes | Scheme Profile
Fund House
Category
Scheme
Go
 
Summary Info
Fund Name : Aditya Birla Sun Life Mutual Fund
Scheme Name : Aditya Birla SL Regular Savings Fund (G)
AMC : Aditya Birla Sun Life Mutual Fund
Type : Open
Category : Monthly Income Plans - Long Term
Launch Date : 12-Apr-2004
Fund Manager : Satyabrata Mohanty
Net Assets( Cr.) : 2416.11